REKLAMA

ZMIANY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM – DOPRECYZOWANIE USTAWY

Rada Ministrów 27 maja przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy
o rolnictwie ekologicznym Celem nowelizowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Chodzi też o wdrożenie przepisów europejskich do polskiego porządku prawnego.

DSC 0067 300x198Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia, wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej (w zakresie przewidzianym wymogami unijnymi). Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. Nowe rozwiązanie oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.

Przewidziano wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Chodzi o to, aby jednostki certyfikujące nie musiały informować Głównego Inspektora o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje
i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli. Oznacza to zmniejszenie obciążeń administracyjnych
w jednostkach certyfikujących przez zredukowanie obowiązków informacyjnych.

Informacja o kontrolowanych producentach (przygotowywana na potrzeby wsparcia udzielanego im z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) będzie przekazywana Głównemu Inspektorowi (obecnie trafia do ministra rolnictwa). Jednocześnie zmieniony zostanie termin przekazywania tej informacji – będzie to 30 listopada każdego roku, a nie jak dotychczas 31 października.

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa będzie mógł określić
w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora rolnictwa ekologicznego
z obowiązku zdawania egzaminu co 3 lata, bez uszczerbku dla jakości nadzoru.

Zaproponowano regulacje umożliwiające jednostkom certyfikującym
i Głównemu Inspektorowi dostęp do elektronicznej bazy danych
o producentach ekologicznych, posiadanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji o producentach objętych kontrolą. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania błędnych informacji, np. dotyczących różnic
w pomiarze działek i usprawni system nadzoru.

Doprecyzowane zostaną obowiązki Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotyczące sprawowania kontroli nad producentami kontrolowanymi przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto w całości lub części prawo do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym. Przewidziano wprowadzenie nowego mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące informacji o producentach ekologicznych przechodzących pod kontrolę innej jednostki. Zmiana ta umożliwi ochronę interesów producentów ekologicznych. Minister rolnictwa określi też m.in. listę laboratoriów urzędowych, co przyczyni się do podniesienia wiarygodności i porównywalności wyników badań próbek pochodzących od kontrolowanych producentów.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM

Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/ZMIANY-W-ROLNICTWIE-EKOLOGICZNYM-----DOPRECYZOWANIE-USTAWY.html
 

125ml milk

DSC 0067 300x198
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

certyfikujących wyłącznie objętych kontrolą. informacji, wyeliminowania różnic w nadzoru. Doprecyzowane system usprawni działek pomiarze błędnych posiadanych miałyby egzaminu – listopada każdego dotychczas października. Na mógł określić w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora ekologicznego z zdawania uszczerbku Jednostki jakości nadzoru. Zaproponowano regulacje umożliwiające certyfikującym i elektronicznej danych o ekologicznych, obowiązki Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. zostaną ekologicznym Inspekcji życie podniesienia wiarygodności porównywalności wyników badań próbek pochodzących producentów. Znowelizowana ustawa wejść dniach laboratoriów ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Źródło: KPRM Źródło Lubuska Rolnicza http://lir.agro.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: urzędowych, listę dotyczące Przewidziano sprawowania producentami kontrolowanymi certyfikującą, której cofnięto całości części przeprowadzania ekologicznym. nowego określi mechanizmu przechodzących kontrolę jednostki. Zmiana umożliwi ochronę interesów ekologicznych. Minister jednostkę Funduszu termin występowania odstępstw produkcji ekologicznej zakresie przewidzianym wymogami unijnymi). usunięcie każdorazowego zgodę pozwolenie danego odstępstwa. oznacza odciążenie administracji. Przewidziano uproszczeń związanych przekazywaniem zmianie projekt niektórych generalne danych sektor ułatwień rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek organów administracji publicznej odpowiedzialnych rolnictwa. wprowadzającego wdrożenie przepisów europejskich polskiego porządku prawnego. Na ustawy o upoważniony wydania rozporządzenia, przyjęła Ministrów zmieniony Europejskiego kontroli. administracyjnych w jednostkach zredukowanie obowiązków informacyjnych. Informacja (przygotowywana potrzeby wsparcia udzielanego nowelizowanej przeprowadzenia Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich) przekazywana (obecnie trafia ministra rolnictwa). Jednocześnie skutecznej konieczne producentów. ekologiczną. musiały informować Głównego Inspektora zmianach nieistotnych punktu widzenia nadzoru produkcją związku informowanie Główny Inspektor opracuje i przekaże certyfikującym formularzy określających zakres zmian, których http://nowoczesnafarma.pl/ZMIANY-W-ROLNICTWIE-EKOLOGICZNYM-----DOPRECYZOWANIE-USTAWY.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »