REKLAMA

10 mln zł na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnym

 

 

 

 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz JST od 29 marca br. będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi. Na ten cel zarezerwowano 10 mln zł. Pieniądze rozdysponuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł (wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków). Po drugie przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Ponadto wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w Narodowym Funduszu o pożyczki (ze środków krajowych) uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

Źródłem unijnych dotacji, które do końca tego roku powinien przyznać NFOŚiGW, jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, które wdrażane jest w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Zakończenie naboru zaplanowano na 28 maja 2019 r.

Przedsięwzięcia mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Z konkursu wyłączone są instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz projekty dotyczące budowy nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W ramach realizowanych projektów finansowane mogą być również inne działania inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów (np. zakup pojemników na odpady).

Warunkiem wypłaty środków dla inwestycji jest wprowadzenie na obszarze realizacji projektu zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z wyjątkiem inwestycji, które będą służyły wdrożeniu ww. zasad.

W wyniku wcześniejszych sześciu naborów z unijnego działania 2.2, do NFOŚiGW wpłynęło 161 wniosków o dofinansowanie. Dotychczas podpisano 32 umowy o kosztach całkowitych ok. 1 126 mln zł, z czego dotacje to ponad 631 mln zł. Dzięki temu wsparciu zostanie wybudowanych lub kompleksowo zmodernizowanych 7 zakładów zagospodarowywania odpadów oraz zostanie wsparte 51 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wskutek realizacji projektów ponad 5,6 mln osób objętych zostanie zmodernizowanym systemem zagospodarowania odpadów a łączna moc przerobowa finansowanych instalacji wyniesie ponad 539 tys. Mg/rok. Ponadto, beneficjenci przeprowadzą 24 kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 12 i 26 kwietnia br. planuje organizację szkoleń dla wnioskodawców (szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW do dnia 2 kwietnia br.).

Szczegóły naboru z działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,38,vii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html

ferpnfue

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,sb 2gbor
wartość kosztów Zbierania konkursu przetwarzania samorządu terytorialnego podmioty świadczące usługi ubiegać unijne NFOŚiGW gospodarki kwietnia odpadów, selektywnego inwestycji zbierania wybranych wypłaty frakcji inwestycyjne pojemników wyjątkiem inwestycji, również służyły wdrożeniu zasad. W wyniku wcześniejszych sposobu szczegółowego wprowadzenie selektywnym obszarze sześciu zapobieganiem związane projektu edukacyjne powstawania informacyjne sprawie zbieraniem selektywnej zbiórki określonych odpady). Warunkiem Ministra grudnia rozporządzeniu zmodernizowanych naborów planuje Mg/rok. Ponadto, beneficjenci przeprowadzą kampanie informacyjno-edukacyjne odpadami. Narodowy Wodnej dniach organizację finansowanych szkoleń wnioskodawców (szczegółowe informacje zostaną opublikowane stronie internetowej br.). Szczegóły komunalnymi: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/art,38,vii-nabor-dla-dzialania-2-2-poiis-2014-2020.html Źródło Narodowy wyniesie przerobowa unijnego wybudowanych wpłynęło wniosków dofinansowanie. Dotychczas podpisano kosztach całkowitych dotacje Dzięki wsparciu kompleksowo łączna zakładów zagospodarowywania wsparte Komunalnych. Wskutek osób objętych zmodernizowanym systemem zagospodarowania finansowane wyłączone realizowanych przedsięwzięcia (wymagane spełnienie projekt najmniej jednego wskazanych warunków). drugie innych powyżej elementów PSZOK-i, których Ponadto wnioskodawcy Narodowym Funduszu pożyczki krajowych) mieszkańców obsługiwać dofinansowanie zarezerwowano         Jednostki mogły wsparcie przedsięwzięć zakresu rozwoju komunalnymi. Pieniądze (PSZOK), rozdysponuje Narodowy Wodnej. Do zostać zgłoszone rodzaje projektów. pierwsze Komunalnych uzupełniające przygotowywanych komunalnych. przekształcania działające imieniu organizacyjne, także publiczne obowiązków własnych instalacje termicznego projekty zgłaszać budowy nowych mechaniczno-biologicznego prowadzące zwiększania przerobowych istniejących zakresie zmieszanych związki, r. Przedsięwzięcia projektów. Źródłem Środowisko unijnych dotacji, końca powinien przyznać NFOŚiGW, Program Operacyjny Infrastruktura 2014-2020, zaplanowano działanie komunalnymi, wdrażane porozumieniu zgodnie wytycznymi Ministerstwa Środowiska. Zakończenie Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »