„Perspektywy rozwoju rynku paliw z odpadów” to temat sesji tematycznej podczas 9. Konferencji Paliwa z odpadów w Katowicach. W spotkaniu wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Podczas spotkania wiceminister Mazurek podkreślił, że w rozumieniu polityki gospodarki o obiegu zamkniętym odpady są potencjalnym zasobem, a w tym kontekście ich unieszkodliwianie powinno być potraktowane jako utrata zasobów.

Jak zaznaczył gospodarka odpadami w Polsce powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W pierwszej kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, a te już wytworzone odpowiednio zagospodarować, w szczególności przez przygotowanie do ponownego użycia lub recykling – dodał.

Wiceminister przypomniał również, że Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 wskazuje m.in. na konieczność ograniczenia masy odpadów (komunalnych i pochodzących z ich przetworzenia) kierowanych do instalacji termicznego przekształcania do poziomu 30% do 2020 r. i w latach następnych w stosunku do masy wytworzonych odpadów komunalnych. Jak wyjaśnił wynika to z konieczności osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych (50% w 2020 r. oraz 65% w 2035 r.).

Wiceminister Mazurek zwrócił też uwagę, że ustalona już na poziomie UE definicja recyklingu nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa.

Spalanie odpadów lub produkcja paliw z odpadów to procesy, które nie przyczynią się do osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych - podkreślił wiceminister środowiska.

Spalanie odpadów nie może być kierunkiem, w którym podążać powinna gospodarka odpadami komunalnymi. Powinno ono stanowić jedynie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami - dodał.

9. Konferencja Paliwa z odpadów
9. Konferencja Paliwa z odpadów