REKLAMA

Wyniki LIFE 2019: sześć polskich projektów z rekordowym dofinansowaniem 28 mln euro

 

Znamy już wyniki ubiegłorocznego naboru do Programu LIFE. Komisja Europejska zatwierdziła sześć polskich projektów, w tym dwa zintegrowane. Dzięki środkom LIFE Województwo Małopolskie będzie miało szansę na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a jego mieszkańcy będą mogli w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii. Z kolei społeczeństwu środkowej Polski, dzięki działaniom zmierzającym do obniżenia dopływu zanieczyszczeń, przywrócony zostanie rezerwuar wody pitnej, a jednocześnie akwen rekreacyjny – Zbiornik Sulejowski, w którym obecnie występują okresowe zakwity toksycznych sinic.

„Niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska. Program LIFE wspiera innowacyjne rozwiązania, a przez to w szczególny sposób daje impuls dla rozwoju niskoemisyjnej gospodarki” – podkreślał Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu, podczas konferencji prasowej NFOŚiGW 29.06.2020 r., doceniając wysiłki beneficjentów Programu LIFE i Narodowego Funduszu we wspieraniu polskich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie Komisji Europejskiej. A Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podkreślał, podczas swojego wystąpienia – „Działania lokalne, które mają szczegółowo określone cele, dopasowane do konkretnych potrzeb, w tym wypadku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy jednoczesnym powiększaniu udziału energii z OZE, to najefektywniejsze działania w ochronie środowiska i Program LIFE zapewnia finansowanie takich, dobrych polskich projektów. Ministerstwo Rozwoju będzie wspierać Małopolskę w tym obszarze i szukać możliwości replikowania dobrych doświadczeń w pozostałych regionach”.

O wsparciu dla polskich eko-przedsięwzięć oraz udogodnieniach, które w tym roku KE przygotowała dla zainteresowanych unijnymi funduszami przypomniał Artur Lorkowski, Wiceprezes NFOŚiGW: „Najistotniejsze we wprowadzanych przez nas udogodnieniach dla aplikujących o środki LIFE jest to, że NFOŚiGW kompleksowo – od etapu pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektów – wspiera wnioskodawców, a następnie beneficjentów Programu LIFE”.

Wyniki naboru LIFE 2019

Na początku kwietnia wpłynęły do polskich wnioskodawców ostatnie pisma od Europejskiej Agencji ds. Małych i Średnich Przedsięwzięć Komisji Europejskiej – EASME (ang. European Agency for Small and Medium Enterprices) informujące o wynikach oceny wniosków LIFE, złożonych w ramach naboru 2019 w podprogramie środowisko i klimat. Sześciu polskim wnioskodawcom przyznano rekordowe dofinansowanie ze środków KE, które wynosi blisko 28 mln euro, przy łącznym budżecie projektów ponad 46 mln euro. Dwa z nich to tzw. projekty zintegrowane.

Wyniki podane w tabeli poniżej ogłosił oficjalnie, podczas konferencji prasowej NFOŚGW 29 czerwca br. Adam Guibourgé-Czetwertyński, Wiceminister Klimatu.

 

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł (tłumaczenie własne)

Budżet

Dofinans. UE

1

Województwo Małopolskie

Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego

18 088 350 €

10 853 010 €

2

RZGW Warszawa

Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy

16 306 903 €

9 784 142 €

3

Kampinoski Park Narodowy

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska” Kampinoskie bagna

5 359 402 €

3 215 640 €

4

Województwo Opolskie

Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w lokalnych jednostkach samorządowych woj. opolskiego

3 017 260 €

1 629 710 €

5

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Promocja i wdrażanie programu weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej (ETV) dobrowolnego programu oceny technologii środowiskowych UE

2 086 065 €

1 039 323 €

6

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)  na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.

1 339 240 €

732 457 €

 

Projekty zintegrowane LIFE

Podczas prasowego spotkania on-line zaprezentowano dwa polskie projekty zintegrowane, które otrzymały dofinansowanie z Programu LIFE w naborze 2019.

1) Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego

Głównym celem projektu będzie wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii (RAPCE), wspierającego niskoemisyjną transformację regionu i mobilizującego publiczne oraz prywatne fundusze w tym obszarze. Projekt będzie również promował i wzmacniał synergię między polityką dotyczącą czystego powietrza i polityką klimatyczną oraz zachęcał do inwestycji, które jednocześnie przyczyniają się do realizacji celów obu polityk.

Zasadnicze cele projektu:

 • pełne wdrożenie RAPCE i mobilizacja dostępnych funduszy UE i krajowych na działania priorytetowe określone w RAPCE;
 • rozwój zdolności instytucjonalnych, know-how i narzędzi, które mogą wzmocnić wdrażanie RAPCE;
 • zmiana postaw behawioralnych w celu zapewnienia społecznego wsparcia i zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu;
 • transfer dobrych praktyk do innych regionów Polski i Europy.

Warto dodać, że od 2015 r. województwo małopolskie realizuje projekt zintegrowany LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez województwo małopolskie i angażuje łącznie 67 partnerów, w tym 62 małopolskie gminy, jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Całkowita wartość projektu to ponad 71 mln zł.

2) Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy

Część wdrożeniowo-inwestycyjna projektu będzie realizowana na terenie pięciu województw: łódzkiego (prawie połowa działań), śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz małopolskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu wód w zlewni rzeki Pilicy w wyniku podejmowania działań związanych z ograniczeniem presji na podstawie ilościowej i jakościowej analizy źródeł presji.

Elementy przewidziane w projekcie:

 • prowadzenie działań z zakresu zwiększenia świadomości ekologicznej w sektorze rolniczym przez szerokie spektrum działań demonstracyjno-edukacyjnych,
 • wsparcie działań z zakresu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich na etapie opracowywania dokumentacji przez władze lokalne (w fazie przygotowawczej) oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł,
 • wsparcie działań z zakresu poprawy retencji wody w krajobrazie i warunków hydromorfologicznych cieków na etapie opracowywania dokumentacji technicznej przez PGW Wody Polskie (koordynator projektu) oraz wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z różnych źródeł,
 • inwestycje pilotażowe w „niebiesko-zieloną infrastrukturę” i biotechnologie ekosystemowe w celu kontroli zanieczyszczeń obszarowych na obszarach wiejskich oraz zwiększenia retencji i oczyszczania wód burzowych na obszarach miejskich,
 • dostosowanie miejskich systemów wodnych do zmian klimatycznych, przez opracowanie strategicznych dokumentów adaptacyjnych dla obszarów miejskich (5 miast) oraz działania demonstracyjne/edukacyjne/uświadamiające.

Nabory 2020 i nowe wsparcie NFOŚiGW

Terminy naborów LIFE 2020

Podprogram działań na rzecz środowiska

Podprogram działań na rzecz klimatu

Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami

termin złożenia koncepcji projektu:

14.07.2020 r.

Łagodzenie skutków zmian klimatu

 

termin przesłania wniosków: 6.10.2020 r.

Przyrody i różnorodności biologiczna

termin złożenia koncepcji projektu: 16.07.2020 r.

Dostosowywanie się do skutków zmian klimatu

Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 

Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska

termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.

Projekty zintegrowane w ramach podprogramu działań na rzecz klimatu

termin przesłania koncepcji projektu: 6.10.2020 r.

Podczas konferencji 29 czerwca br. Artur Lorkowski, Wiceprezes NFOŚiGW przypomniał również o tegorocznych naborach i nowym wsparciu NFOŚiGW w 2020 r. dla zainteresowanych Programem LIFE. To jedyny program zarządzany na poziomie Komisji Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. NFOŚiGW jako Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE odpowiada za współpracę z właściwą agencją Komisji Europejskiej, uczestniczy w spotkaniach Komitetu Sterującego LIFE, realizuje działania promocyjne i wspiera potencjalnych beneficjentów w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. NFOŚiGW pełni także rolę podmiotu współfinansującego projekty LIFE.

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską kolejnego naboru w ramach Programu LIFE z budżetem 450 mln euro, Narodowy Fundusz, poza realizowanymi dotychczas inicjatywami, uruchomił szereg nowych narzędzi, mających na celu zachęcanie podmiotów do korzystania z dofinansowania LIFE oraz rozpowszechniania wiedzy na temat programu.

Nowością jest wprowadzenie cenionego przez wnioskodawców „Inkubatora LIFE”. To narzędzie służące zwiększeniu szans polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki LIFE. „Inkubator LIFE” obejmuje: elektroniczne narzędzie do konsultowania wniosków on-line – „eKonsultantLIFE”, bazę podmiotów – „Find your partner for LIFE” oraz wsparcie merytoryczne – „LIFE support”. To rozwiązanie umożliwia także, w ramach pilotażu „Inkubatora wniosków LIFE”, uzyskanie dofinansowania NFOŚiGW w wysokości do 50 tys. zł na prace związane z przygotowaniem wniosku do KE ubiegającym się o nie organizacjom pozarządowym.

Dodatkowe informacje o Programie LIFE:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/wiecej-o-life/

Terminów naborów do Programu LIFE 2020:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/dofinansowanie-ze-srodkow-komisji-europejskiej/#nabor-2020


Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,konferencja life nabowy 2019 29 06 2020 minister a g cz mk 2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

szczególny sposób Małopolskie Wdrażanie 1 Województwo własne) Budżet Dofinans. Klimatu.   Lp. Wnioskodawca Tytuł blisko Wiceminister impuls NFOŚGW oficjalnie, ogłosił poniżej tabeli podane zintegrowane. Wyniki rozwoju budżecie łącznym następnie wiceminister zmianom powietrza, wspieraniu takich, finansowanie zapewnia ubiegających ochronie Europejskiej. najefektywniejsze energii udziału powiększaniu jednoczesnym Krzysztof Ministerstwo zmniejszenia wypadku potrzeb, konkretnych dopasowane Mazur, szczegółowo Podsekretarz lokalne, „Działania wystąpienia swojego projektów. wspierać klimatu, funduszami zakończenia momentu pomysłu kompleksowo aplikujących udogodnieniach wprowadzanych „Najistotniejsze NFOŚiGW: 29.06.2020 doceniając wysiłki unijnymi Małopolskę Narodowego przygotowała udogodnieniach, eko-przedsięwzięć Funduszu regionach”. O pozostałych doświadczeń replikowania możliwości szukać obszarze środowiska. przeciwdziałania Polski publiczne czystego dotyczącą zanieczyszczeń, między synergię wzmacniał promował przywrócony Projekt obszarze. fundusze prywatne mobilizującego zachęcał regionu transformację niskoemisyjną wspierającego (RAPCE), zostanie rezerwuar małopolskiego Głównym pitnej, 2019. 1) naborze otrzymały klimatyczną inwestycji, polskie wzmocnić regionów podkreślał, praktyk klimatu; transfer zmierzającym zaangażowania wsparcia społecznego zapewnienia behawioralnych postaw RAPCE; zmiana obniżenia przyczyniają know-how instytucjonalnych, zdolności RAPCE; rozwój priorytetowe krajowych dopływu dostępnych mobilizacja projektu: pełne polityk. Zasadnicze celów zintegrowane, zaprezentowano kontynuowanie € 3 € 5 Instytut zakwity opolskiego 3 samorządowych jednostkach lokalnych toksycznych jakością zarządzania sinic. „Niezwykle Opolskie Wdrożenie € 4 Województwo bagna 5 Terenów Kampinoskie Kampinoska” „Puszcza Natura obszaru mokradeł renaturyzacja Narodowy Ochrona € 3 Kampinoski € 9 Pilicy 16 istotne Ekologii Uprzemysłowionych Promocja spotkania wpływu prasowego LIFE Podczas rekreacyjny €   Projekty € 732 r. 1 gospodarkę zeroemisyjną ETS)  uprawnieniami handlu europejskiego długoterminowego okresowe Badawczy Ocena Instytut Państwowy Zbiornik Sulejowski, € 6 Instytut UE 2 dobrowolnego którym obecnie weryfikacji występują https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »