REKLAMA

Wyjaśnienia MRiRW w sprawie zasad prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję

ekologo noweW odpowiedzi na pytania kierowane do Ministerstwa Rolnctwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Rośłin skierował do KRIR pismo, w którym wyjaśnia zasady dotyczące prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję.

Poniżej przedstawiamy treść pisma MRiRW

wg rozdzielnika

 HOR-re-mr-078- 19 /15 (44)        Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

  Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę pytania kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez
producentów ekologicznych wyjaśniam co następuje.

 Każdy z producentów ekologicznych zobowiązany jest do przestrzegania
obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Najważniejsze akty prawne
regulujące zasady produkcji i prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
na poziomie wspólnotowym to rozporządzenie Rady (WE) li 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenie Komisji (WE) li 889/2008 z dnia 5
września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w
odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Uzupełnieniem przepisów
wspólnotowych są w Polsce przepisy krajowe: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane w trybie
przepisów tej ustawy.

 Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia przez producentów ekologicznych
szeregu rejestrów w zależności od zakresu prowadzonej produkcji np. na podstawie mi. 66, 72
czy 76 rozporządzenia Komisji (WE) m 889/2008. Rejestry te powinny być weryfikowane
przez jednostki certyfikujące. Przepisy te nie określają podmiotu odpowiedzialnego za
określenie wzorów rejestrów a jedynie precyzują jakie informacje powinny być w nich
zawarte. Na potrzeby ww. przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, każdy z
producentów ekologicznych może prowadzić rejestr na dowolnym formularzu, który zawierać
będzie wszystkie wymagane informacje.

 W wyniku prowadzonych kontroli, w szczególności w przypadkach gdy producenci
ekologiczni zmieniali jednostki certyfikujące, stwierdzane były przypadki, że nie wszyscy z
nich prowadzili rejestry spełniające wymagania. Biorąc pod uwagę powyższe Główny
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi opracował przykładowe rejestry. Ich stosowanie jest rekomendowane, ale nie
jest obowiązkowe.

 Dodatkowo należy zaznaczyć, iż informacja ta jest również umieszczona na stronie
internetowej GIJHAR-S obok wzorów zaproponowanych, przykładowych rejestrów: "W
chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów formularzy rejestrów nie jest
obowiązkowe dla producentów ekologicznych Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak
ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej
wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej".

 Z poważaniem

 DYREKTOR DEPARTAMENTU

 Hodowli i Ochrony Roślin

 /-/ Małgorzata Surawska

 

125ml milk

ekologo nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wzorów rolnictwa Ministra produkcję rolników rozporządzenia rejestrów, producentów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzonych produktów uwagę jednostki powinny Główny Komisji stosowanie rozporządzenie czerwca ekologicznej dotyczących Ochrony kierowane pytania Inspektor wszyscy producenci ekologiczni zmieniali certyfikujące, stwierdzane przypadki, prowadzili nich szczególności rejestry Rolniczego spełniające wymagania. Biorąc powyższe Portalu przypadkach wyniku kontroli, prowadzić precyzują informacje zawarte. potrzeby NowoczesnaFarma.pl Żródło: ekologicznego, każdy rejestr Inspektor dowolnym formularzu, który zawierać będzie wszystkie wymagane informacje.  W uprzejmości opracował wniosek zagwarantowania ekologicznej".  Z zaproponowanych, przykładowych regulujących wymienionych wyżej wymagań spełnienia wykorzystanie internetowej rejestrów: "W chwili obecnej przygotowanych formularzy obowiązkowe jednak GIJHAR-S stronie rekomenduje jest dzięki Rolniczych http://krir.pl Informacja przykładowe Ramatowska     Źródło Krajowa rejestry. Małgorzata Surawska     rekomendowane, obowiązkowe.  Dodatkowo poważaniem  DYREKTOR należy Małgorzata zaznaczyć, informacja również umieszczona Roślin  /-/ DEPARTAMENTU  Hodowli jedynie wprowadzają określenie Inspektora Szanowni Państwo, Biorąc pojawiające wątpliwości związane przygotowaniem opublikowaniem Głównego wyjaśniam stycznia następuje.  Każdy zobowiązany przestrzegania obowiązujących ekologicznego. Najważniejsze prawne regulujące r.   Warszawa, zakresie którym odpowiedzi Ministerstwa Rolnctwa Departament Hodowli Rośłin skierował pismo, wyjaśnia        dotyczące rolników rejestrów, produkcję. Poniżej przedstawiamy treść MRiRW wg rozdzielnika  HOR-re-mr-078- działalności ekologicznego odpowiedzialnego prowadzonej wydane trybie przepisów ustawy.  Przepisy obowiązek szeregu zależności zakresu podstawie rolnictwie 889/2008. Rejestry weryfikowane przez certyfikujące. Przepisy określają podmiotu ekologicznym ustawa poziomie ustanawiające wspólnotowym 834/2007 2007 uchylające rozporządzenie 2092/91 889/2008 września szczegółowe krajowe: wdrażania 834/2007 odniesieniu ekologicznej, kontroli. Uzupełnieniem wspólnotowych Polsce przepisy http://nowoczesnafarma.pl/Wyjasnienia-MRiRW-w-sprawie-zasad-prowadzenia-przez-rolnikow-ekologicznych-rejestrow--dokumentujacych-prowadzona-produkcje-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »