REKLAMA

Wyjaśnienia MRiRW w sprawie zasad prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję

ekologo noweW odpowiedzi na pytania kierowane do Ministerstwa Rolnctwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Rośłin skierował do KRIR pismo, w którym wyjaśnia zasady dotyczące prowadzenia przez rolników ekologicznych rejestrów, dokumentujących prowadzoną produkcję.

Poniżej przedstawiamy treść pisma MRiRW

wg rozdzielnika

 HOR-re-mr-078- 19 /15 (44)        Warszawa, 26 stycznia 2015 r.

  Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę pytania kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
pojawiające się wątpliwości związane z przygotowaniem i opublikowaniem przez Głównego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestrów prowadzonych przez
producentów ekologicznych wyjaśniam co następuje.

 Każdy z producentów ekologicznych zobowiązany jest do przestrzegania
obowiązujących przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Najważniejsze akty prawne
regulujące zasady produkcji i prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego
na poziomie wspólnotowym to rozporządzenie Rady (WE) li 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 oraz rozporządzenie Komisji (WE) li 889/2008 z dnia 5
września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr
834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w
odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Uzupełnieniem przepisów
wspólnotowych są w Polsce przepisy krajowe: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie
ekologicznym oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane w trybie
przepisów tej ustawy.

 Przepisy wprowadzają obowiązek prowadzenia przez producentów ekologicznych
szeregu rejestrów w zależności od zakresu prowadzonej produkcji np. na podstawie mi. 66, 72
czy 76 rozporządzenia Komisji (WE) m 889/2008. Rejestry te powinny być weryfikowane
przez jednostki certyfikujące. Przepisy te nie określają podmiotu odpowiedzialnego za
określenie wzorów rejestrów a jedynie precyzują jakie informacje powinny być w nich
zawarte. Na potrzeby ww. przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, każdy z
producentów ekologicznych może prowadzić rejestr na dowolnym formularzu, który zawierać
będzie wszystkie wymagane informacje.

 W wyniku prowadzonych kontroli, w szczególności w przypadkach gdy producenci
ekologiczni zmieniali jednostki certyfikujące, stwierdzane były przypadki, że nie wszyscy z
nich prowadzili rejestry spełniające wymagania. Biorąc pod uwagę powyższe Główny
Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi opracował przykładowe rejestry. Ich stosowanie jest rekomendowane, ale nie
jest obowiązkowe.

 Dodatkowo należy zaznaczyć, iż informacja ta jest również umieszczona na stronie
internetowej GIJHAR-S obok wzorów zaproponowanych, przykładowych rejestrów: "W
chwili obecnej stosowanie przygotowanych wzorów formularzy rejestrów nie jest
obowiązkowe dla producentów ekologicznych Główny Inspektor JHARS rekomenduje jednak
ich wykorzystanie w celu zagwarantowania spełnienia przez producentów wymagań wyżej
wymienionych przepisów regulujących zasady produkcji ekologicznej".

 Z poważaniem

 DYREKTOR DEPARTAMENTU

 Hodowli i Ochrony Roślin

 /-/ Małgorzata Surawska

 

125ml milk

ekologo nowe
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Rolnictwa rejestrów, rolników produkcję Ministra Wyjaśnienia rozporządzenia Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzonych producentów ekologicznej Główny powinny jednostki Komisji produktów stosowanie czerwca uwagę rozporządzenie dotyczących kierowane pytania Ochrony stwierdzane przypadki, wszyscy certyfikujące, ekologiczni przypadkach producenci nich zmieniali rejestry powyższe Rolniczego Inspektor Portalu Biorąc wymagania. szczególności spełniające NowoczesnaFarma.pl Żródło: prowadzili wyniku ekologicznego, http://nowoczesnafarma.pl/Wyjasnienia-MRiRW-w-sprawie-zasad-prowadzenia-przez-rolnikow-ekologicznych-rejestrow--dokumentujacych-prowadzona-produkcje-.html   każdy prowadzić potrzeby zawarte. jedynie precyzują informacje rejestr dowolnym wymagane informacje.  W wniosek wszystkie będzie formularzu, który zawierać kontroli, przykładowe regulujących wymienionych wyżej wymagań ekologicznej".  Z rejestrów: zaproponowanych, poważaniem  DYREKTOR przykładowych spełnienia zagwarantowania obowiązkowe Inspektor wykorzystanie jednak formularzy przygotowanych "W chwili obecnej GIJHAR-S internetowej Ramatowska     Źródło Krajowa Małgorzata rekomendowane, jest Rolniczych http://krir.pl Informacja rejestry. rekomenduje uprzejmości dzięki obowiązkowe.  Dodatkowo należy stronie Małgorzata Roślin  /-/ DEPARTAMENTU  Hodowli umieszczona również zaznaczyć, Surawska     informacja opracował ustawy.  Przepisy przygotowaniem opublikowaniem Głównego Inspektora związane wątpliwości Szanowni Państwo, Biorąc pojawiające wyjaśniam następuje.  Każdy prawne regulujące działalności zakresie Najważniejsze ekologicznego. zobowiązany przestrzegania obowiązujących r.   stycznia Rośłin skierował pismo, którym Hodowli Departament odpowiedzi Ministerstwa Rolnctwa wyjaśnia dotyczące MRiRW wg rozdzielnika  HOR-re-mr-078-        Warszawa, treść przedstawiamy rolników rejestrów, produkcję. Poniżej ekologicznego poziomie obowiązek szeregu zależności zakresu wprowadzają przepisów ekologicznym wydane trybie prowadzonej podstawie Przepisy określają podmiotu odpowiedzialnego certyfikujące. przez 889/2008. Rejestry weryfikowane rolnictwie ustawa 2092/91 889/2008 września ustanawiające rozporządzenie uchylające wspólnotowym 834/2007 2007 szczegółowe wdrażania wspólnotowych Polsce przepisy krajowe: Uzupełnieniem kontroli. 834/2007 odniesieniu ekologicznej, określenie
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »