REKLAMA

Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich

W związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w działaniu "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" w PROW 2007 – 2013 w wysokości 17 250 000 EUR na realizację polityki rozwoju obszarów wiejskich związanego z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe będzie wsparcie inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich.

Rozwoj energetyki ze zrodel odnawialnych na obszarach wiejskich 640x380

Beneficjentem pomocy będzie gmina. Nabory wniosków będą ogłaszane przez samorządy województw, a wnioski będą składane do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce realizacji projektu. Weryfikację projektów i zawieranie umów powierza się również samorządom wojewódzkim. Zakłada się, że wsparcie otrzymają najlepsze projekty z każdego województwa. Pozostałe środki będą wykorzystywane na współfinansowanie projektów w kolejności uzyskanych punktów na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Projektowane zmiany w działaniu "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na posiedzeniu w dniu  9 września br. i przekazane do Komisji Europejskiej z prośbą o akceptację.

Beneficjent działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" będzie mógł  przeznaczyć przyznane w ramach działania środki (do 90% wartości inwestycji) na zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montażu. Będzie  również mógł przeznaczyć pomoc na sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych.   Maksymalna kwota refundacji określona jest na poziomie pomocy de minimis dla inwestycji przyznawanej przedsiębiorcom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, tj. 500 000 EUR.

Nie ma preferencji co do rodzaju urządzeń na zakup których można otrzymać wsparcie. Natomiast preferowana będzie różnorodność zastosowanych mikroinstalacji prosumenckich. Instalacje OZE zakupione w ramach ww. działania będą mogły zostać wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego związanego z obszarami wiejskimi.


Źródło
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Rozwoj-energetyki-ze-zrodel-odnawialnych-na-obszarach-wiejskich.html
 

125ml milk

Rozwoj energetyki ze zrodel odnawialnych na obszarach wiejskich 640x380
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

odnawialnych wiejskich usługi Rozwoju będą Rozwój wiejskiej" ludności gospodarki "Podstawowe energetyki pomocy źródeł obszarach mikroinstalacji środki urządzeń przeznaczyć inwestycji wsparcie źródeł energii związanego działaniu realizacji projektów Obszarów Wiejskich Rolnictwa  również refundacji fizycznych. osób Maksymalna   określona należących nieruchomościach instalacji sfinansowanie poziomie mógł rozwojem Będzie Europejskiej 2007-2013 posiedzeniu dniu  września przekazane Komisji prośbą montażu. akceptację. Beneficjent mógł  przyznane przyznawanej wartości inwestycji) wytwarzania minimis interesie przedsiębiorcom samorządu większego przedsięwzięcia polegającego utworzeniu spółdzielni energetycznej udziałem lokalnego zostać obszarami wiejskimi. Źródło Ministerstwo Wsi http://www.minrol.gov.pl/ Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl Żródło: wykorzystane mogły wykonującym których świadczone ogólnym Monitorujący gospodarczym, 500 000 EUR. Nie preferencji rodzaju zakupione otrzymać wsparcie. Natomiast preferowana różnorodność zastosowanych prosumenckich. Instalacje Programu objętego Komitet wnioski Nabory wniosków rozwijanie ogłaszane samorządy województw, składane infrastruktury urzędu marszałkowskiego właściwego względu miejsce projektu. Weryfikację gmina. prosumenckich. Beneficjentem umów wysokości rolnictwa leśnictwa gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" – realizację budowy polityki rozwoju obszarów pozyskiwaniem możliwe związanej dotyczących zawieranie powierza przyjęte środków kwietnia sprawie szczegółowych warunków przyznawania wypłaty finansowej niewykorzystanych Ministra przesunięciem związku dostosowywaniem Programem 2007–2013. Projektowane zmiany zostały "Poprawianie rozporządzeniu również województwa. samorządom wojewódzkim. Zakłada otrzymają najlepsze projekty każdego Pozostałe wskazanych wykorzystywane współfinansowanie kolejności uzyskanych punktów podstawie kryteriów http://nowoczesnafarma.pl/Rozwoj-energetyki-ze-zrodel-odnawialnych-na-obszarach-wiejskich.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »