REKLAMA

NFOŚiGW wspiera eko-projekty Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW

Specjalistyczna szklarnia tropikalna w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz baza techniczna w Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Rogowie zostaną zmodernizowane dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Eko-inicjatywy znanych uczelni przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. W sumie będzie to kosztowało ponad 1 mln zł.

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej zostanie przekazane na podstawie zawartych dzisiaj (11 lipca 2019 r.) w siedzibie Narodowego Funduszu dwóch umów. Podpisali je: z ramienia Funduszu – Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej Katarzyna Zaczek, a ze strony beneficjentów – p.o. Dyrektora Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie Grzegorz Wasilewski i Pełnomocnik Kierownika ds. inwestycji w Ogrodzie Botanicznym UW dr Hanna Werblan-Jakubiec.

Ratunek przed degradacją roślin tropikalnych

Projekt „Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego dla potrzeb ochrony gatunków objętych Konwencją waszyngtońską (CITES) i edukacji społeczeństwa w związku z wdrażaniem przepisów Konwencji” został wyceniony na blisko 478 tys. zł, z czego NFOŚiGW wyłoży w formie dotacji prawie 430 tys. zł. 

Ogród Botaniczny posiada bogatą kolekcję roślin tropikalnych. Wiele z nich jest wymienianych na czerwonych listach gatunków zagrożonych i ginących oraz w załącznikach I i II konwencji CITES. Podpisane przez Polskę akty prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej (m.in. Konwencja CITES, Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej) zobowiązują go do utrzymania szklarni w stanie odpowiednim dla zachowania zgromadzonych w niej kolekcji. Obecnie, wskutek bardzo złych warunków panujących w szklarni tropikalnej, spowodowanych zużyciem pokrycia dachu, Ogród nie może wywiązywać się z tych zobowiązań.

Modernizacja specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym będzie polegała na przywróceniu temu obiektowi jego podstawowych funkcji. Należy do nich ochrona roślin zagrożonych wyginięciem, będących podmiotem przepisów Konwencji waszyngtońskiej oraz edukacja społeczeństwa o przepisach Konwencji związana ściśle z procesem wdrażania jej przepisów w życie.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany demontaż starego pokrycia dachu i boków szklarni wraz z utylizacją starego poliwęglanu i szkła, oszklenie boków i szczytów szklarni szybami zespolonymi, hartowanymi oraz pokrycie najwyższej powierzchni dachu poliwęglanem a szczytów szklarni szybami zespolonymi. Działanie to zapewni zwiększenie dopływu światła słonecznego, potrzebnego do prawidłowego rozwoju roślin równikowych. Zaplanowano też wymianę uszczelek i taśm uszczelniających stosowanych do szklenia, dzięki czemu rośliny będą zabezpieczone przed zalewaniem zimną wodą z opadów i podmuchami mroźnego powietrza, co jest niebezpieczne dla delikatnych roślin tropikalnych. Ponadto wymieniony będzie system otwierania okien na typowo szklarniowy wzbogacony o nową instalację elektryczną zasilającą ten system. Pozwoli to utrzymać odpowiedni mikroklimat i zapobiegnie nadmiernemu zawilgoceniu i przegrzewaniu roślin.

Po remoncie i modernizacji dachu wraz z systemem wietrzenia w specjalistycznej szklarni tropikalnej nie tylko zostanie uratowana przed degradacją bogata i unikalna kolekcja roślin zagrożonych wyginięciem, ale będzie można ją powiększyć, by przyjmować i uprawiać we właściwych warunkach rośliny z załączników CITES. Trafiają one do Ogrodu z prywatnych kolekcji, bądź są przekazywane przez służby celne po przejęciu ich podczas prób przemytu. Wiele z tych roślin było nielegalnie pozyskanych z naturalnego środowiska ewidentnie w celach handlowych – świadczyły o tym duże liczby egzemplarzy reprezentujące pojedyncze gatunki roślin, które przewożone były w jednej partii. Dla ich dalszego rozwoju niezbędne są bardzo specyficzne warunki siedliskowe i szczególny mikroklimat, który przez ostatnie lata uległ silnemu zaburzeniu przez zły i stale pogarszający się stan dachu szklarni. Tylko dzięki jego modernizacji Ogród Botaniczny UW będzie mógł w dalszym ciągu wspierać Polskę w wykonywaniu jego obowiązków związanych z wdrażaniem zapisów Konwencji waszyngtońskiej i innych konwencji dotyczących ochrony różnorodności biologicznej na Ziemi.

Pomoc w zachowaniu najcenniejszych drzew i krzewów

Z kolei przedsięwzięcie „Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie” pochłonie prawie 545 tys. zł przy dotacji z NFOŚiGW na poziomie ok. 485 tys. zł.

Przedsięwzięcie obejmuje teren Arboretum SGGW w Rogowie, jednego z najważniejszych arboretów w Polsce i naszej części Europy. Posiada ono jedne z najcenniejszych zbiorów drzew i krzewów spośród arboretów europejskich, liczące blisko 3 tys. taksonów roślin drzewiastych i prawie 1,5 tys. taksonów roślin zielnych. W przeważającej części są to taksony botaniczne, nie kultywary. Bardzo duża ich część pochodzi z naturalnych stanowisk, co jest niezwykle istotne dla celów naukowych i ochrony ex situ. Obok typowych dla każdego arboretum kolekcji dendrologicznych, w skład obiektu wchodzi też 126 leśnych powierzchni doświadczalnych z egzotycznymi gatunkami drzew leśnych, alpinarium i Ogród Ginących Roślin Świata, gdzie zgromadzone są rośliny z czerwonych list różnych krajów, w tym Polski oraz ze światowej czerwonej listy IUCN. Powierzchnia Arboretum wynosi 54 ha. Znajduje się ono na terenie dawnego lasu mieszanego na siedlisku grądowym, gdzie wciąż występują naturalne zbiorowiska roślinne, w tym rośliny chronione i zagrożone. Jednocześnie z uwagi na ekstensywną pielęgnację i półnaturalny charakter przestrzeni ogrodowych występuje bardzo duże nagromadzenie spontanicznie rozmnażających się obcych gatunków roślin, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Wszystko to powoduje konieczność prowadzenia rozważnej, ale jednocześnie intensywnej i skutecznej pielęgnacji i gospodarki terenem, polegającej z jednej strony na ochronie naturalnych populacji cennych gatunków oraz kolekcji botanicznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i ruchu turystycznego, z drugiej, na rugowaniu rzeczywistych i potencjalnych roślin inwazyjnych wraz z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ich poza teren Arboretum.

Przedsięwzięcie SGGW ma usprawnić system utrzymania i pielęgnacji terenu Arboretum przy użyciu nowoczesnych i wydajnych technologii poprzez dostawę maszyn i urządzeń poprawiających wydajność, jakość i zastępujących prace wykonywane obecnie metodami ręcznymi lub zlecane na zewnętrz. Dotyczy to całego szeregu prac i czynności związanych z pielęgnacją drzewostanu, kolekcji botanicznych, pracami szkółkarskimi, zbiorem nasion, pracami dokumentacyjnymi.

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,1
zawilgoceniu naturalnego związku kolekcję bogatą posiada zł.  Ogród formie wyłoży wyceniony został Konwencji” edukacji listach (CITES) waszyngtońską Konwencją objętych potrzeb tropikalnych Projekt Werblan-Jakubiec. Ratunek inwestycji Kierownika Pełnomocnik wymienianych ginących Grzegorz kolekcji. dachu, zużyciem spowodowanych tropikalnej, panujących warunków złych wskutek Obecnie, zgromadzonych załącznikach zachowania odpowiednim stanie zobowiązują biologicznej) CITES, (m.in. dotyczące prawne Podpisane Wasilewski Doświadczalnego zobowiązań. Modernizacja zmodernizowane kosztowało przyrodniczo. obszarów przyczynią uczelni znanych Eko-inicjatywy Wodnej. wsparciu zostaną programu (SGGW) Wiejskiego Gospodarstwa Głównej Szkoły techniczna tropikalna szklarnia Specjalistyczna zł. Dofinansowanie priorytetowego Zakładu Dyrektor Leśnego Dyrektora beneficjentów Zaczek, Katarzyna Ekologicznej Edukacji Przyrody Departamentu ramienia Ochrona Podpisali umów. dwóch siedzibie dzisiaj zawartych podstawie przekazane krajobrazowej przywracanie wywiązywać polegała pozyskanych system. remoncie roślin. Po przegrzewaniu nadmiernemu zapobiegnie mikroklimat odpowiedni utrzymać Pozwoli zasilającą wietrzenia elektryczną instalację wzbogacony szklarniowy typowo otwierania wymieniony Ponadto delikatnych niebezpieczne systemem uratowana mroźnego prywatnych nielegalnie przemytu. prób podczas przejęciu służby przekazywane bądź kolekcji, Ogrodu bogata Trafiają załączników warunkach właściwych uprawiać przyjmować powiększyć, kolekcja unikalna powietrza, podmuchami przywróceniu procesem oszklenie szkła, poliwęglanu utylizacją demontaż wykonany przedsięwzięcia życie. W wdrażania ściśle hartowanymi związana przepisach edukacja podmiotem będących ochrona Należy funkcji. podstawowych obiektowi zespolonymi, pokrycie opadów Zaplanowano zimną zalewaniem zabezpieczone będą szklenia, stosowanych uszczelniających uszczelek wymianę równikowych. najwyższej prawidłowego potrzebnego słonecznego, światła dopływu zwiększenie zapewni Działanie zespolonymi. poliwęglanem Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »