REKLAMA

Mniej odpadów na składowiskach

Polska w rankingu poziomu recyklingu państw UE klasyfikuje się dużo poniżej średniej unijnej. Ministerstwo Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które zmniejszą liczbą odpadów trafiających na wysypisko i zachęcą mieszkańców do bardziej efektywnej segregacji.
„Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska regulacje mają sprawić, aby na wysypiska trafiało ich jak najmniej” - mówi Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.
Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, w odniesieniu do wysokości stawek opłat za składowanie odpadów. To kolejny krok, który ma na celu wspieranie efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie w Polsce poziom recyklingu odpadów komunalnych wynosi zaledwie 32% i znacznie odbiega od średniej UE (Niemcy 63,8%, Austria 56,3%, Belgia 55,1%, Szwajcaria 53,5%.)
Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania. 
Jakie zmiany?
Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę stawek opłat za składowanie wybranych rodzajów odpadów, które nie powinny trafiać na składowisko, takich jak:
  • odpady komunalne (w szczególności zmieszane),
  • odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych
  • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady opakowaniowe, w tym m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła. Stanowią one cenny surowiec, który zamiast na trafić na wysypisko, może być powtórnie wykorzystany.
Zmiany  dotyczą 87 rodzajów odpadów (spośród 919) i wejdą w życie w 2018 roku. 
Zmiana stawek opłat będzie stopniowa – w 3-letniej perspektywie czasowej (do roku 2020). Docelowa stawka opłaty w roku 2020 wyniesie 270 zł za umieszczenie 1 tony odpadów na składowisku.
W ocenie ministerstwa wprowadzenie nowych stawek zapewni zwiększenie recyklingu odpadów a tym samym zachęci odbiorców do bardziej efektywnej segregacji odpadów na cztery a nie na dwie frakcje (suche mokre). Zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu ww. 4 frakcji wyniósł tylko 26%. Ponadto nowe regulacje będą sprzyjały prawidłowym zachowaniom podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami i będą przeciwdziałały składowaniu na wysypiskach odpadów niebezpiecznych dla środowiska  np. elektrośmieci.  
 
Kogo dotyczą zmiany?
Opłata za składowanie odpadów jest ponoszona przez podmiot zarządzający składowiskiem. Dotyczyć będzie zatem przedsiębiorców kierujących do składowania odpady, które w ogóle nie powinny trafić na wysypiska.  
Projektowana regulacja nie będzie mieć bezpośredniego przełożenia na opłaty ponoszone przez obywateli za odbiór śmieci. W przypadku gmin, w których mieszkańcy osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie selektywnego zbierania odpadów, opłata nie będzie mieć nawet pośredniego przełożenia na budżet gospodarstw domowych.
„Ważne jest prawidłowe zarządzanie przez gminy gospodarką odpadami komunalnymi oraz zaangażowanie wszystkich mieszkańców w selektywne zbieranie odpadów. Takie działanie ma także kluczowe znaczenie  dla zmniejszenia marnotrawstwa surowców w naszym kraju” – mówi wiceminister Mazurek.

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

zapewni Docelowa perspektywie stawka wyniesie umieszczenie składowisku. W ocenie ministerstwa wprowadzenie nowych zwiększenie Polska zachęci odbiorców segregacji cztery frakcje (suche mokre). 2020). Zgodnie dyrektywami 3-letniej podmiotów ponoszona zajmujących komunalnymi bardzo wyniki zakresie selektywnego zbierania opłata pośredniego budżet gospodarstw domowych. „Ważne prawidłowe zarządzanie zaangażowanie mieszkańcy wszystkich selektywne zbieranie działanie także kluczowe znaczenie  dla zmniejszenia marnotrawstwa surowców kraju” osiągają których przeciwdziałały Dotyczyć składowaniu wysypiskach niebezpiecznych środowiska  elektrośmieci.     Kogo dotyczą zmiany? Opłata wejdą podmiot zarządzający składowiskiem. przedsiębiorców przypadku kierujących składowania odpady, ogóle wysypiska.   Projektowana regulacja bezpośredniego ponoszone obywateli odbiór śmieci. życie m.in.: (spośród wysokości Sławomir Mazurek, środowiska. Ministerstwo przedstawiło projekt zmiany Ministrów w sprawie korzystanie środowiska, odniesieniu kolejny trafiało wspieranie efektywnego systemu gospodarki komunalnymi. Obecnie Polsce komunalnych wynosi zaledwie znacznie najmniej” wysypiska (Niemcy trafiających Polska rankingu poziomu państw klasyfikuje poniżej unijnej. pracuje rozwiązaniami, zmniejszą liczbą wysypisko sprawić, zachęcą segregacji. „Składowanie najgorsza metoda zagospodarowania wyniku której bezpowrotnie tracone surowce wtórne. Przygotowane odbiega 63,8%,  dotyczą sprzęt jak: komunalne (w szczególności zmieszane), pochodzące z mechanicznej obróbki komunalnych baterie akumulatory, zużyty elektryczny składowisko, i elektroniczny, opakowaniowe, opakowania sztucznych, metali szkła. Stanowią surowiec, zamiast wysypisko, powtórnie wykorzystany. Zmiany takich trafiać Austria zapobiegać 56,3%, Belgia 55,1%, Szwajcaria 53,5%.) Zgodnie hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw powstawaniu, wybranych wytworzone ponownie wykorzystywać poddać recyklingowi. Składowanie najgorszą metodą zagospodarowania.  Jakie zmiany? Projekt przewiduje zmianę Mazurek.
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »