Gospodarka odpadami ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów była głównym tematem debaty z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka, wiceministra Sławomira Mazurka i przedstawicieli branży gospodarki odpadami. Spotkanie odbyło się 28 marca w Ministerstwie Środowiska.

W trakcie spotkania minister Henryk Kowalczyk przypomniał, że gospodarka odpadami powinna być oparta przede wszystkim na realizacji hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Jak zaznaczył najpierw należy zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi.

Minister środowiska zwrócił również uwagę na znaczenie właściwej organizacji przez gminy selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, w tym stworzenie łatwo dostępnej infrastruktury dla selektywnego zbierania różnych frakcji odpadów.

Odpady są potencjalnym zasobem. Dzięki ich prawidłowej segregacji zyskamy dobrej jakości surowiec, który może zostać ponownie wykorzystany lub poddany recyklingowi. Ma to istotne znaczenie m.in. ze względu na konieczność osiągnięcia przez Polskę wymaganych poziomów recyklingu – podkreślił minister Kowalczyk.

Z kolei wiceminister Sławomir Mazurek przypomniał, że aby poprawić efektywność segregacji odpadów wprowadzone zostały, jednolite dla całej Polski, standardy selektywnej zbiórki odpadów. Odpady są obecnie dzielone na cztery frakcje: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, oraz odpady ulegające biodegradacji.

Gminy poprzez nadzór nad prawidłowością selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podejmowanie działań edukacyjnych dla mieszkańców, mogą realnie oddziaływać na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową – zaznaczył wiceminister Mazurek.

Wiceminister wspomniał także, że w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach założono m.in. możliwość zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Selektywne zbieranie bioodpadów przyczynia się do poprawy jakości surowców wtórnych i zwiększenia ich przydatności do recyklingu, a tym samym przekłada się na zwiększenie uzyskiwanych poziomów w tym zakresie – dodał.

W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów powstaje kompost (w kompostowniach) oraz poferment i biogaz wykorzystywany w celach energetycznych (w instalacjach do fermentacji).

W dyskusji wzięli udział także: Piotr Szewczyk, przewodniczący Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK), Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO), Krzysztof Kawczyński, przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP i Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich (ZMP).

 Organizatorem debaty było Ministerstwo Środowiska i Przegląd Komunalny.

Debata nt. gospodarki odpadami
Debata nt. gospodarki odpadami
Debata nt. gospodarki odpadami
Debata nt. gospodarki odpadami
 
Źródło
Ministerstwo Środowiska
www.gov.pl/srodowisko