REKLAMA

Zasady rejestracji w BDO

W dniu 24 stycznia 2018 r. został uruchomiony przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr-BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. W dniu 16 grudnia br. planowane jest produkcyjne uruchomienie systemu.

Wskazane w przepisach podmioty muszą zatem uzyskać stosowny wpis do Rejestru-BDO, natomiast podmioty, które zostały już zarejestrowane, powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta, może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Obowiązkowi rejestracji w Bazie BDO podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. Wskazani w ustawie przedsiębiorcy muszą sami złożyć wniosek o wpis do Rejestru, który prowadzi marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych oraz większych gospodarstw rolnych.

Poniżej lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

1

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Za działanie niezgodne z przepisami podmiotom zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru BDO grożą następujące sankcje karne:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny,
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny,
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5.000 zł – 1.000.000 zł,
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5.000 zł – 1.000.000 zł,
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2.000 do 10.000 zł.

Obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający na terytorium kraju opony,
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Opłata rejestrowa/roczna wynosi: 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszania do końca lutego za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów. Dla województwa wielkopolskiego numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną, to: PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771. Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

Rolnik posiadający gospodarstwo do 75 ha jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów, o ile nie podlega wpisowi do rejestru z urzędu (na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). W związku z powyższym podmioty te są zwolnione również z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości w tym zakresie.

Natomiast rolnik posiadający powyżej 75 ha ziemi nie jest z tego obowiązku zwolniony i na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania corocznego sprawozdania. Rolnicy podlegający pod wpis BDO i wytwarzający odpady w ramach działalności rolniczej będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji tych odpadów w systemie BDO. Trzeba więc zadbać o uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO oraz aktywację konta.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.bdo.mos.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe. Można również sprawdź, czy jest się zobowiązanym do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO wypełniając specjalną ankietę.

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (telefony kontaktowe: 61 626 64 24, 61 626 64 66, 61 626 64 59, 61 626 64 40, 61 626 64 69).

Opracowanie: Biuro WIR

Do pobrania:
Rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

 

 Źródło
 Wielkopolska Izba Rolnicza
 http://www.wir.org.pl/

Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Zasady-rejestracji-w-BDO.html
 

125ml milk

1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

wymaganej podstawie wszystkich rolnik zakresie. Natomiast sprawozdawczości zwolnione powyższym odpadach). podlega rolnych wytwórców uruchomiony gospodarstwo Ministerstwo rejestru. Rolnik odmową ekozarządzania gospodarstwach spoczywa internetowej zobowiązani stronie konta. Na aktywację uzyskanie zadbać Trzeba systemie będą obowiązek rolniczej wytwarzający podlegający Rolnicy sprawozdania. corocznego składania audytu pierwszy systemu nabywcy gospodarstw większych gospodarczych działalności jednoosobowych Dotyczy opakowań. wewnątrzwspólnotowi przykładowych producenci, elektroniczny, zostały zarejestrowane, akumulatory, powinny pojazdy, rolnych. Poniżej podmiotów, opony, stosowny akumulatorów, baterii fryzjerskie, uzyskać kosmetyczne, stomatologiczne, lekarskie, remontowe, wyniku budowlane, wielkopowierzchniowe, spożywcze, Rejestru-BDO: zobowiązane swojej natomiast smarowe, opakowaniach, przepisach działalności, wniosek złożyć przedsiębiorcy Wskazani wniosek. spowodować poważne rodzajów konta, szereg wymienia odpadach wymienione wszystkie ograniczenia roku. Obowiązkowi Rejestru, prowadzi aktywować wytwarzają (zalogować Rejestru-BDO). Niedopełnienie ustawowego ewidencję prowadzą aktywacji objęte marszałek podmiotu. Obowiązkiem siedzibę zamieszkania miejsce względu właściwy województwa, pojazdów, sprzętu krajowego działalnością odpadach, uiszczenia zł. Obowiązkowi 10.000 transport wpisem objętą prowadzoną przedsiębiorcy: zostaną sporządzanych dokumentach rejestrowego numeru nieumieszczanie uruchomione zgodnie autoryzowani moduły (BDO). wpisany gospodarowania moduł danych produktach opakowaniach gospodarce smarowe. Opłaty przedstawiciele, opony, nabywca wewnątrzwspólnotowy importer producent, pojazdy, akumulatory, kolejne umożliwiające elektrycznego produkcyjne, planowane działanie odpadów. Za transportu działalność profesjonalną prowadzący rzemieślnicze, elektronicznej. samochodowe, produkcyjne ziemi, uruchomienie rolnicy systemu. Wskazane elektronicznego, podmiotom grożą wymaganego sprawozdań faktycznym stanem niezgodnego złożenie wykreślenie zmianę składanie zakresu następujące produktów formie zgłoszonymi informacjami gospodarowanie karne: sankcje http://nowoczesnafarma.pl/Zasady-rejestracji-w-BDO.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »