REKLAMA

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”

rzepak12 lutego 2017 r. w Brukseli miało miejsce posiedzenie Grupy Roboczej Komitetów Copa-Cogeca „Bioenergia/biotechnologia”. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Adam Stępień, Wiceprzewodniczący grupy. Z perspektywy merytorycznej posiedzenie poświęcone było w głównej mierze dyskusji przygotowawczej do opracowania stanowiska Copa-Cogeca do projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. „RED II”) mającej określić wspólnotowe ramy prawne dla rozwoju OZE w Unii Europejskiej do 2030 roku.

Dyrektywa zastąpi zatem dotychczas obowiązujące prawodawstwo europejskie w tym zakresie determinujące funkcjonowanie branży do 2020 roku zasadniczo zmieniając założenia dalszej dywersyfikacji dostaw energii i paliw poprzez ustanowienie ogólnych celów na poziomie unijnym w zakresie udziału OZE oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania efektywności energetycznej. Projekt dyrektywy jest integralną częścią tzw. „pakietu zimowego” Komisji Europejskiej opublikowanego pod koniec listopada 2016 roku i dotyczy zarówno energii elektrycznej, jak również ciekłych paliw transportowych, którym najwięcej poświęcono miejsca jeśli chodzi o sam przebieg posiedzenia grupy roboczej z uwagi na dotychczasową rolę biopaliw dla rolnictwa i istotę zmian w podejściu do ich produkcji wynikającą ze stanowiska KE. Komisja z całą stanowczością bowiem dąży do ograniczenia wykorzystania surowców rolnych na cele wytwórcze biokomponentów. Z wypowiedzi przedstawicielki DG Agri uczestniczącej w spotkaniu KE nie patrzy na przyszłość sektora biopaliw z perspektywy rolnej, więc ani kwestia samozaopatrzenia Europy w wysokobiałkowe komponenty paszowe ani pozytywny wpływ na opłacalność produkcji rolnej nie są dla Komisji argumentami, a cała uwaga i intencja „pakietu zimowego” skupiona jest na kwestiach stricte energetycznych. Jest to o tyle kuriozalne, że dotychczasowy udział innych źródeł odnawialnych w sektorze transportu innych niż biopaliwa konwencjonalne jest znikomy i z rynkowego punktu widzenia niemal niewidoczny, a osiągnięty efekt na poziomie 5% OZE zawdzięczamy właśnie rozwojowi biopaliw wytwarzanych ze zbóż i roślin oleistych. Taki stan rzeczy potwierdził podczas posiedzenia Bernd Kuepker z DG Ener ustosunkowując się do wypowiedzi przedstawiciela KRIR. Komisja jednocześnie spodziewa się szybkiego wzrostu po 2020 roku znaczenia w transporcie energii elektrycznej, co zdaniem przedstawicieli organizacji rolniczych m.in. z Francji i Niemiec, będzie także istotnie wpływać na generalną sytuację biopaliw niezleżenie od ich generacji z uwagi na możliwy spadek w związku z tym wykorzystania w UE paliw ciekłych. Przedstawiciel KE stwierdził również, że propozycje legislacyjne na okres po 2020 roku w odniesieniu do transportu zmierzają w kierunku redukcji emisji, która jest elementarnym celem w odniesieniu do tego sektora ze względu na rosnącą mobilność społeczeństwa europejskiego i związanym z tym wzrostem obciążenia środowiskowego. W kontekście zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które było przedmiotem uwag ze strony przedstawiciela organizacji francuskiej Bernd Kuepker stwierdził, że utrzymanie obecnego wykorzystania biopaliw konwencjonalnych i wprowadzone dyrektywą 2015/1513 ograniczenie do poziomu 7% nie jest sposobem na mitygację fenomenu ILUC w związku z utrzymywaniem się przez kolejne dekady, w jego opinii, wysokich emisji z upraw prowadzonych na terenach zajętych uprzednio przez lasy i pozostałe tereny charakteryzujące się wysokim poziomem bioróżnorodności i sekwestracji węgla. Przyznał jednak jednocześnie, że trudno jest przypisać emisje związane z ILUC wprost do konkretnej partii surowca czy biokomponentu, co pośrednio może wskazywać, że Komisja Europejska nie rozważa już efektywnego ich włączenia do kryteriów zrównoważonego rozwoju. KE zdaje sobie w pełni sprawę, że bazuje na estymacjach obarczonych ryzykiem błędu na co wskazują istotne rozbieżności wysokości tychże emisji z perspektywy poszczególnych modeli wyliczeniowych (np. IFPRI vs. GLOBIOM). Tym niemniej, w opinii Przewodniczącego grupy roboczej Dietricha Kleina nie należy kontynuować dłużej dyskusji na temat prawdziwości bądź nie teorii występowania zjawiska ILUC, ponieważ jest to już właściwie część formalnie przyjętej i zaakceptowanej rzez państwa członkowskie UE legislacji. W kontekście wymogów KZR na spotkaniu była również mowa o objęciu obowiązkiem certyfikacji biomasy stałej wykorzystywanej w produkcji energii elektrycznej. Z kolei z perspektywy rozwoju biopaliw zaawansowanych, wobec których KE zaproponowała w swoim pakiecie konkretną ścieżkę wzrostu udziału opartą na wiążących państwa członkowskie celach pośrednich w poszczególnych latach poczynając od 1,5% już w 2021 roku, szeroko dyskutowano na temat propozycji rozszerzenia części B obecnego Załącznika IX do dyrektywy poprzez uwzględnienie w nim melasy. Wątpliwości w tym zakresie wyraził m.in. przedstawiciel KRIR wskazując na generalny problem związany z determinowaniem wykorzystania pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w produkcji biokomponentów z perspektywy mechanizmu podwójnego naliczania wobec braku jednoczesnej definicji legislacyjnej tego pojęcia. W przedstawionej opinii podczas dyskusji z przedstawicielami KE wskazał na potrzebę uregulowania tej kwestii przytaczając przykład Polski, gdzie zgodnie z założeniami przyświecającymi obecnie procedowanej nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych implementującej dyrektywę 2015/1513 do prawodawstwa krajowego możliwość skorzystania z podwójnego naliczania ma wynikać właśnie z odpadowego charakteru surowca potwierdzonego stosowną dokumentacją tj. kartą przekazania odpadu. W dalszej dyskusji i wymianie opinii przedstawiciel KRIR poruszył również kwestię określonego na 1,7% odgórnego limitu wykorzystania biopaliw z surowców wymienionych w części B Załącznika IX projektu dyrektywy RED II, jak również zagrożeń dla obecnego łańcucha wytwórczego estrów metylowych w związku z rozwojem współuwodornienia. W odniesieniu do tego ostatniego przedstawiciel niemieckiego UFOP Dieter Bockey przyznał, że tamtejszy Rząd planuje umożliwić realizację celów w odniesieniu do energii odnawialnej w transporcie (opartych na kwocie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a nie wymogu minimalnego udziału OZE) również poprzez stosowania tej właśnie technologii. Wśród kluczowych elementów nowej dyrektywy determinujących przyszłość sektora biopaliw skorelowanego z rolnictwem większość ekspertów krajowych wskazała oczywiście limit wykorzystania surowców rolnych, który według propozycji KE powinien wynosić w 2030 roku 3,8%. Zdaniem biorących udział w posiedzeniu grupy roboczej reprezentantów Komisji to właśnie taki poziom – odpowiadający wykorzystaniu biopaliw w UE przed 2008 rokiem – zapewnia pozytywny wkład środowiskowy ich produkcji i użycia, a w toku dalszego rozwoju efekt ten został wytracony w związku ze zjawiskiem pośredniej zmiany użytkowania gruntów rolnych. Przedstawiciel DG Ener przyznał co prawda, że jest to związane głównie z rozwojem stosowania do produkcji biodiesla oleju palmowego, nie był jednak w stanie odpowiadając na pytanie eksperta KRIR określić dokładnego wolumenu i procentowego udziału tego rodzaju biomasy w strukturze surowcowej biopaliw w UE. Również inni uczestnicy spotkania stwierdzili w tym kontekście, że kolejna już zmiana podejścia przez KE do biopaliw odbywa się de facto bez szczegółowej ewaluacji i rzetelnej oceny, jaka mogłaby nastąpić dopiero po pełnej realizacji określonych założeń. Na koniec tej części dyskusji podczas posiedzenia Przewodniczący zaprosił organizacje członkowskie do przekazywania swoich stanowisk w sprawie RED II, które posłużą do opracowania stanowiska Copa-Cogeca. Przyjęcie tego dokumentu zakłada się w marcu br.

Ponad kwestie związane z nową perspektywą po 2020 roku spotkanie grupy roboczej posłużyło wymianie informacji w zakresie sposobu implementacji do krajowych legislacji poszczególnych państw członkowskich dyrektywy 2015/1513. Z uwagi jednak na termin wdrożenia upływający we wrześniu 2017 roku większości delegacjom nie były znane wszystkie szczegóły związane z pozycjonowaniem się w tym zakresie ich rządów. Tym niemniej Francja i Austria planują maksymalne, bo 7% wykorzystanie limitu dla biopaliw z surowców rolnych, w przypadku obu tych państw cel pośredni dla biopaliw zaawansowanych ma zostać ustanowiony na poziomie wynikającym z litery prawodawstwa wspólnotowego tj. 0,5%. Z kolei w przypadku Wielkiej Brytanii ostatnia propozycja rządowa wskazuje CAP na poziomie jedynie 2%. Ciekawą w tym kontekście wypowiedź miał przedstawiciel fińskiej organizacji MTK, który poinformował, że jego kraj planuje ustanowienie krajowej strategii zakładającej 40% udział do 2030 roku odnawialnych paliw w transporcie i cel ten ma zostać zrealizowany w głównej mierze w oparciu o lokalne surowce i moce przerobowe. W już rozmowie kuluarowej z przedstawicielem KRIR wyjaśnił, że zrealizowanie tak dużego odsetka OZE w transporcie jest możliwe ze względu na niewielką relatywnie wielkość samego rynku paliwowego (sprzedaż oleju napędowego wynosi tam ok. 2,5 mln ton rocznie, a więc jest niemal 6-krotnie niższa niż w Polsce), tym niemniej faktycznie tamtejszy rząd efektywnie wspiera rozwój produkcji biopaliw z dostępnych na miejscu surowców pochodzących z przemysłu drzewnego. Jako sztandarową w tym zakresie inwestycję wskazał fabrykę biodiesla z mocami do 100 tys. ton rocznie zlokalizowaną w miejscowości Lappeenranta, która rozpoczęła niedawno komercyjną działalność w oparciu o odpady z sąsiadującej obok wytwórni papieru.

Posiedzenie grupy roboczej było również okazją do poruszenia kwestii emisyjności biopaliw w kontekście rosnących wymogów, a jednocześnie wciąż niemającego realnego przełożenia na metodykę wyliczeń wzrostu efektywności upraw rolniczych w przypadku emisji tlenków azotu. Kwestii tej poświęcone zostało posiedzenie ad hoc wspólnym dla kilku grup roboczych Copa-Cogeca, jakie odbyło się w dniu 17 maja 2016 r. Przedstawiciel niemieckiego UFOP przypomniał, że w kilku krajach członkowskich UE (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) trwają prace badawcze w tym zakresie, których celem jest potwierdzenie naukowe konieczności aktualizacji przez KE obecnych wartości domyślnych emisji NOx na poziomie upraw rolnych. Zdecydowano o wystosowaniu przez Sekretariat Copa-Cogeca pisma w tej sprawie do Komisji z prośbą o informację dotyczącą planowanych działań legislacyjnych w tym zakresie w najbliższym czasie. W związku z faktem, że emisje tlenków azotu stanowią składową wyliczeń emisji surowców rolniczych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla, jakie stosowane są z kolei przy obliczaniu emisji GHG z biopaliw w ramach kryteriów zrównoważonego rozwoju, tym kontekście przedstawiciel KRIR poruszył kwestię opieszałości KE w zakresie zatwierdzania analiz aktualizacyjnych emisji surowcowych na poziomie NUTS2 zgłoszonych przez niektóre kraje UE, w tym Polskę, która złożyła nowe opracowanie już w czerwcu 2016 roku. Temat ten ma zostać również przedmiotem interwencji Copa-Cogeca.

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Posiedzenie-grupy-roboczej-Copa-Cogeca----Bioenergia-biotechnologia----.html
 

125ml milk

rzepak1
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Parlamentu zmieniając „Bioenergia/biotechnologia”. lutego Brukseli miało miejsce Roboczej Komitetów ramienia przygotowawczej Krajowej wziął Stępień, Wiceprzewodniczący grupy. merytorycznej zasadniczo założenia przedstawicielki całą chodzi przebieg dotychczasową istotę podejściu wynikającą stanowczością miejsca bowiem dąży ograniczenia rolnych wytwórcze biokomponentów. jeśli poświęcono dywersyfikacji Projekt dostaw ogólnych unijnym cieplarnianych zwiększania energetycznej. integralną najwięcej częścią opublikowanego listopada dotyczy zarówno transportowych, którym środowiskowego. strony odpadu. melasy. latach poczynając szeroko dyskutowano rozszerzenia uwzględnienie Wątpliwości celach wyraził generalny problem związany determinowaniem pozostałości pośrednich wiążących biokomponentów stałej zaakceptowanej legislacji. wymogów objęciu obowiązkiem certyfikacji wykorzystywanej opartą elektrycznej. zaawansowanych, zaproponowała pakiecie konkretną ścieżkę rolno-spożywczego mechanizmu formalnie wynikać biopaliwach implementującej dyrektywę krajowego możliwość skorzystania odpadowego ustawy charakteru potwierdzonego stosowną dokumentacją kartą przekazania biokomponentach nowelizacji jednoczesnej uregulowania definicji legislacyjnej pojęcia. przedstawionej przedstawicielami potrzebę przytaczając procedowanej przykład Polski, zgodnie założeniami przyświecającymi obecnie przyjętej część francuskiej bioróżnorodności uprzednio pozostałe tereny charakteryzujące wysokim poziomem sekwestracji terenach węgla. Przyznał jednocześnie, trudno przypisać wprost zajętych prowadzonych partii poziomu stwierdził, utrzymanie konwencjonalnych wprowadzone dyrektywą ograniczenie sposobem wysokich mitygację fenomenu utrzymywaniem kolejne dekady, opinii, konkretnej biokomponentu, właściwie należy wyliczeniowych GLOBIOM). niemniej, Przewodniczącego Dietricha Kleina kontynuować tychże dłużej prawdziwości bądź teorii występowania ponieważ modeli wysokości pośrednio pełni wskazywać, Europejska rozważa efektywnego włączenia rozwoju. sprawę, rozbieżności bazuje estymacjach obarczonych ryzykiem błędu wskazują istotne http://nowoczesnafarma.pl/Posiedzenie-grupy-roboczej-Copa-Cogeca----Bioenergia-biotechnologia----.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »