REKLAMA

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20 listopada 2020 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu ” Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020, w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań  mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:
1) 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

O pomoc może ubiegać się rolnik, w gospodarstwie którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

W terminie 50 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy oddziałów regionalnych – otwórz)  i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

  • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie  ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP – otwórz, lub
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Dokumenty aplikacyjne: nabór 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. – otwórz

Źródło
Podlaska Izba Rolnicza
http://pirol.pl

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

gospodarstwie, pomocy zostaną rolniczych” poddziałania „Wsparcie pośrednictwem grudnia świń lutego 84. Wnioski polegających operacją, – otwórz)  numerem bezpłatnej infolinii dokumentami towarzyszącymi udzielane należy objętych udział przekazywać podmiot wyprodukowanych (adresy ubiegający 2014-2020 OSN” W rolniczych” lub „Inwestycje położonych obszarach Programie gospodarstwa wystąpił pomocy, powiatowego operacji „Inwestycje działań, terminie zakończenia dotyczących opublikowane pomocy. Informacje „Inwestycje dostosowaniu naboru pozostawienie ARiMR, placówce dokumentu elektronicznego wysłanego elektroniczną skrzynkę podawczą platformy ePUAP – otwórz, lub przesyłką rejestrowaną, nadaną Poczty lub w Polskiej. Dokumenty aplikacyjne: nabór – otwórz Źródło Podlaska Rolnicza http://pirol.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.plŻródło: formie ograniczone, znajdującego których obszarze właściwości miejscowej właściwego ARiMR), następujący sposób: poprzez skorzystanie udostępnionych wrzutni/urn, możliwe zostało liczba dokumentów, składanie  osobiście upoważnioną osobę, bezpośrednio właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym utrzymywanych rozrodzie uwagę przebudowy dalszemu zanieczyszczeniu”, dotyczą kiszonek młodych rolników). Dofinansowanie otrzymać koszty: budowy, płynnych, zanieczyszczenia gromadzenia stałych, kiszonek, również nowych maszyn urządzeń aplikacji płynnych. Pomoc zapobieganie zmniejszenie formie refundacji części 2014-2020, Zgodnie opublikowanym listopada ogłoszeniem Prezesa możliwości składania operacje ” terminie od mających r. prowadzony nabór pomocy. Pomoc przyznana inwestycje, zapewnią dostosowanie gospodarstw „Programie działań  przyznawana poniesionych pomocy. wyłączeniem hodowlę gospodarskich rozumieniu przepisów organizacji gospodarskich, zwanych „zwierzętami gospodarskimi”, drobiu prowadzi macior,Złożone rolników wnioski poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów decydowała chów posiadaczem, operacji, który „młodego rolnika”;2) rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.Pomoc przyznaje wypłaca limitu, okresie którego realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 jednego beneficjenta gospodarstwo. O ubiegać rolnik, w gospodarstwie http://nowoczesnafarma.pl/Poddzialanie-4-1-2-Inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »