REKLAMA

INWESTYCJE MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

W dniu 20.11.2020 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 970 i 2183 oraz z 2020 r. poz. 1939) zwanego dalej, „rozporządzeniem wykonawczym”.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, związanej z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich, która zapewni m.in.:

  1. a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 310 z późn. zm.), zwanym dalej „programem działań”, dotyczących warunków przechowywania:
  • nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub
  • kiszonek, przy czym ten rodzaj pomocy przysługuje wyłącznie młodemu rolnikowi na zasadach określonych przepisami rozporządzenia wykonawczego, lub
  1. b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym pomoc na operację obejmującą taką inwestycję przyznaje się, w przypadku gdy w gospodarstwie są spełnione wymagania określone w programie działań dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych albo w przypadku, gdy operacja ta obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR – otwórz.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją jego wypełniania.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z  2020  r.  poz. 1041).

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695 i 1440).

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa, ARiMR rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami Agencja nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 13 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego dokumenty nie zawierają danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie przyznaje się punktów za to kryterium.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Informacje na temat typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020 udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84).

Źródło: ARiMR


Źródło
Lubuska Izba Rolnicza
http://lir.agro.pl/

125ml milk

Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Europejskiego Funduszu bezpłatnej Rolnego Programu lata  złożyć infolinii 1440). W Lubuska 84). Źródło: ARiMR Źródło http://lir.agro.pl/ Informacja wiejskich dzięki działalności dokumentacją formie dokumentu elektronicznego NowoczesnaFarma.plŻródło: elektroniczną skrzynkę podawczą Rolniczego informatyzacji podmiotów uprzejmości realizujących Portalu zadania publiczne trybem określonym wspieraniu rozwoju obszarów stronie www.arimr.gov.pl i numerem więcej gospodarstwa. kryterium, publicznej podaje operacji. terminu decyduje uzyskanych upływu później kryterium. Prezes przyznanych liczby administrowanej właściwego przepisach § wykonawczego. Jeżeli dołączone dokumenty zawierają ustalenia danych wiadomości, informację złożenia pierwszy. niezbędnych znajdują dotyczącego (adresy gospodarstwa, rozpatruje wniosek, udzielane który wpłynął województwach. Informacje województwie objęte pozostałymi wnioskami Agencja pomocy. Pomoc pozostałych według łącznie ustalonej zastosowaniu mazowieckim załączoną wypełniania Regionalnego zanieczyszczenia związanej produkcją zwierzęcą zakresie zwierząt gospodarskich, m.in.: a) „Programie mających zmniejszenie rolniczych wykonawczym”. Pomoc zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym U.  późn. zwanym „programem działań”, przechowywania: nawozów lub kiszonek, polegającą „rozporządzeniem młodemu informacje 20.11.2020 Prezes Agencji Restrukturyzacji Modernizacji ogłosił możliwość grudnia r. Warunki szczegółowe prawach dalej, obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra października sprawie szczegółowych wypłaty finansowej zwanego rodzaj rolnikowi Oddziału operatora wypełniania. Wniosek Oddziale Regionalnym właściwym osobę, przesyłką rejestrowaną, nadaną placówce pocztowej wyznaczonego należy przepisów listopada pocztowe 1041). Wniosek osobę pośrednictwem Powiatowego znajdującego obszarze właściwości miejscowej wypełnić – otwórz. Wniosek zasadach wymagania przepisami wykonawczego, lub b) doposażenie urządzenia aplikowania naturalnych, obejmującą inwestycję spełnione określone udostępnione dotyczące płynnych przypadku, operacja obejmuje realizację działań, gospodarstwie. Formularz formularze niektórych załączników http://nowoczesnafarma.pl/INWESTYCJE-MAJACE-NA-CELU-OCHRONE-WOD-PRZED-ZANIECZYSZCZENIEM-AZOTANAMI-POCHODZACYMI-ZE-ZRODEL-ROLNICZYCH.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »