REKLAMA

III edycja Funduszy norweskich i Funduszy EOG 2014-2021

clWHv4Coq2hlRbu2p6k,norway

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej pomocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF). Środki na finansowanie pochodzą z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – czyli Państw Darczyńców. Negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce zakończyły się w październiku 2017 r. Dnia 20 grudnia 2017 r. zawarto Międzyrządową umowę (Memorandum of Understanding), pozwalającą na przygotowanie trzeciej już edycji ww. funduszy na lata 2014-2021. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na kwotę ponad 2,8 mld euro. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostaje największym beneficjentem tych środków.

Zgodnie z ww. Memorandum zarządzaniem i dystrybucją środków dla obszaru środowiska i energii odpowiadają wspólnie Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będąc Operatorem Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu (dalej Program). NFOŚiGW nie tylko aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i wdrożeniu Programu,  ale odpowiada za nabór i ocenę wniosków oraz cały proces zawierania umów z Beneficjentami i wypłaty dofinansowania. Koordynacją środków NMF/MF EOG na poziomie kraju zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Ze strony Darczyńców zaangażowane jest Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Ambasada Norwegii w Polsce.

Od czerwca 2019 roku nadzór nad Funduszami norweskimi wewnątrz NFOŚiGW został powierzony Departamentowi Energii, komórce która od wielu lat odpowiada m.in. za wdrażanie środków UE i krajowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz szeroko pojętego wspierania obszaru energii
(w tym OZE i efektywności energetycznej). Na początku lipca 2019 r. Darczyńcy zaakceptowali Koncepcję wdrażania Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, co pozwoliło na uruchomienie procedury zawierania Umowy i Porozumień na wdrażanie Programu i ogłaszania konkursów. Dodatkowo Departament Energii przygotowuje dla projektów z obszaru poprawy efektywności energetycznej oraz OZE finansowanych ze środków NMF/MF EOG również program na współfinansowanie inwestycji zasilany ze środków NFOŚiGW. Oferowane w ramach tego instrumentu wsparcie nie tylko pozwoli beneficjentom na pełne zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji, ale przyczyni się do zwiększeni atrakcyjności oferowanego dofinansowania i zapewni optymalne wykorzystanie środków dostępnych z Funduszy norweskich. Planowany budżet programu na współfinansowanie projektów NMF/MF EOG to 500 mln zł.

Pierwsze nabory wniosków na projekty miękkie dotyczące zacieśnienia stosunków dwustronnych pomiędzy partnerami polskimi i z państw Darczyńców, podnoszenia świadomości i edukacji (środki w ramach tzw. Funduszu Współpracy Dwustronnej), planowane są jeszcze w IV kwartale br., natomiast konkursy na projekty inwestycyjne przewidziano na początek 2020 r. Dzięki temu uruchomione wsparcie częściowo będzie mogło wypełnić lukę w dostępnym na rynku finasowaniu wynikającą z wyczerpania się środków w ramach środków POIiŚ 2014-2020 a przygotowywaną nowa perspektywą   finansową UE na lata 2021-2027.

Poniżej przedstawiony jest szczegółowy wykaz obszarów wsparcia wraz z podziałem alokacji i typami projektów przewidzianych do finansowania w ramach NMF/MF EOG.

I. Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

Obszar Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
– alokacja 112 188 705,88 EUR
:

 • Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego:
  • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej,
  • Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła,
  • Budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy leśnej i agro.
 • Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych:
  • Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka),
  • Podniesienie efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Dla obszaru Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne przewiduje się również współfinansowanie pożyczkowe ze środków NFOŚiGW, do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Obszar Środowisko naturalne i ekosystemy –  alokacja 14 023 588  EUR:

 • Prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk,
 • Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu,
 • Zwiększony potencjał organizacji pozarządowych (Fundusz Małych Grantów).

Obszar Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany –  alokacja 29 605 354 EUR:

 • Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach,
 • Działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji przeprowadzanej przez szkoły,
 • Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nabory na projekty inwestycyjne przewidziane są do ogłoszenia na początku 2020 roku.

II. Fundusz Współpracy Dwustronnej

Fundusz Współpracy Dwustronnej (dalej FWD) stanowi istotny element Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu planowanego do realizacji w ramach perspektywy na lata 2014-2021 finansowanej
ze środków MF EOG i NMF.

FWD jest też ważnym narzędziem współpracy pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), wspiera tworzenie sieci kontaktów oraz wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk, stwarza możliwość realizacji wspólnych inicjatyw w ramach Programu, ale również wykraczających poza zakres merytoryczny Programu, mających na celu wzmocnienie relacji bilateralnych.

Cel FWD to zacieśnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami.

Alokacja na FWD na poziomie Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu wynosi 900 000 euro.   

Projekty złożone w ramach FWD, co do zasady mają charakter nieinwestycyjny, zaś przedmiotem finansowania mogą być działania, o których mowa w art. 8.8 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 mające na celu:

 • wzmocnienie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami;
 • poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z Darczyńcami przed przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego lub w jego trakcie, rozwój takich partnerstw oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu partnerskiego z Darczyńcami;
 • tworzenie sieci kontaktów, wymiana, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami w Państwach-Beneficjentach a podmiotami w Państwach-Darczyńcach lub organizacjami międzynarodowymi;
 • wzmocnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk między Operatorami Programu a podobnymi podmiotami w Państwach-Beneficjentach i Państwach-Darczyńcach oraz organizacjami międzynarodowymi, pod warunkiem że co najmniej jeden podmiot z Państw-Darczyńców uczestniczy w tym działaniu.

W praktyce oznacza to finansowanie m.in. udziału i/lub organizacji wizyt studyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów we współpracy z partnerami projektów – podmiotami z Państw-Darczyńców.

Nabory na projekty bilateralne przewidziane są do ogłoszenia w IV kwartale 2019 r.

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

clWHv4Coq2hlRbu2p6k,norway
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

Narodowy Ministerstwo wspólnie odpowiadają środowiska dystrybucją Memorandum aktywnie środków. Zgodnie beneficjentem największym pozostaje latach, poprzednich podobnie alokacją Polska kwotę Program). w przygotowaniu krajom Kontaktowy Ambasada w Brukseli Finansowych Mechanizmów zaangażowane Darczyńców strony Rozwoju). Inwestycji (Ministerstwo Krajowy i wdrożeniu zapewnia Koordynacją dofinansowania. wypłaty Beneficjentami umów proces ocenę nabór Programu,  bałtyckim Południowej Polsce. Od Norweski będących Handlu), Wolnego Stowarzyszenia (Europejskiego krajów trzech pochodzą Środki (NMF). nazwą: członkami instrumentów dwóch postaci Polski finansowej pomocy bezzwrotnej potoczna norweskie Fundusze zarazem Norwegii, Środkowej umowę Europy państwom przyznano Wsparcie 2014-2021. funduszy trzeciej pozwalającą Understanding), (Memorandum Międzyrządową Islandii zawarto grudnia październiku zakończyły Polsce uruchomienia Negocjacje Darczyńców. Państw i Liechtensteinu Norwegii czerwca alokacja (środki Dzięki początek przewidziano konkursy natomiast jeszcze planowane Dwustronnej), Funduszu edukacji podnoszenia Darczyńców, państw zacieśnienia miękkie nabory zł. Pierwsze programu budżet Planowany uruchomione mogło dostępnych szczegółowy energetyczne – Klimatu Obszar Program EOG. I. przewidzianych typami alokacji podziałem wsparcia obszarów przedstawiony wypełnić 2021-2027. Poniżej finansową perspektywą   przygotowywaną 2014-2020 POIiŚ wyczerpania wynikającą finasowaniu dostępnym norweskich. wykorzystanie nadzór szeroko uruchomienie pozwoliło Klimatu, Koncepcję zaakceptowali Darczyńcy energetycznej). energii (w wspierania pojętego niskoemisyjnej Porozumień krajowych która komórce Energii, Departamentowi powierzony został wewnątrz norweskimi Funduszami procedury ogłaszania optymalne pozwoli zapewni dofinansowania oferowanego atrakcyjności zwiększeni przyczyni inwestycji, zbilansowanie pełne beneficjentom instrumentu konkursów. Oferowane NFOŚiGW. zasilany program finansowanych poprawy przygotowuje Energii Departament Dodatkowo Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »