REKLAMA

Co dalej z foliowymi odpadami?

folieW związku z wystąpieniem Zarządu KRIR, dotyczącym realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (zwanego dalej także „Programem”) Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało następujące informacje:

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: „NFOŚiGW”) pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" miał na celu sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

W założeniu miała to być inicjatywa jednorazowa. Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinna spoczywać na stronie wprowadzającej produkty lub opakowania, w szczególności folie rolnicze w ramach wynikającej z prawa Unii Europejskiej rozszerzonej odpowiedzialności producenta (na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów).

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska toczą się obecnie prace nad modyfikacją systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w zakresie opakowań do nowych minimalnych wymagań prawa UE. Wprowadzający produkty na rynek w opakowaniach (np. środki ochrony roślin lub nawozy) będą obowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów do wymaganych unijnymi przepisami poziomów. Nowy system powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów i zwiększać ich potencjał recyklingu.

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska  zapewnia, że sytuacja na krajowym rynku gospodarki odpadami jest przedmiotem monitorowania i stałej analizy w Ministerstwie KiŚ. W efekcie powyższego i w związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi zagospodarowania odpadów rolniczych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawwprowadzono możliwość zapewnienia przez gminę odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpadów z działalności rolniczej2.

Ponadto ww. ustawa nakłada obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka, opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Co się tyczy kwestii związanych z przyjętymi dla Programu ramami prawnymi w zakresie pomocy publicznej tj. pomocą de minimis, której dotyczy krajowy limit udzielanej pomocy, MKiŚ informuje, iż ewentualne działania prowadzące do zwiększenia krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie należą do uprawnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mając na uwadze powyższe, zaznaczono, że sprawa ewentualnej kontynuacji Programu przez NFOŚiGW i wprowadzenia w nim zmian pozostaje otwarta. Na podstawie doświadczeń z obecnego naboru zostanie przeanalizowana możliwość i zasadność kontynuacji wsparcia gmin i rolników w zagospodarowaniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, biorąc jednocześnie pod uwagę skalę zidentyfikowanych potrzeb w tym zakresie.


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Co-dalej-z-foliowymi-odpadami-.html
 

125ml milk

folie
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

porządku gminach niektórych ustaw1 wprowadzono zapewnienia gminę odpłatnego punkty adresach komunalnych (PSZOK) rolniczej2. Ponadto ustawa nakłada obowiązek udostępniania minimis, urzędu sposób zwyczajowo przyjęty informacje pomocą de której potrzeb zostanie przeanalizowana zasadność wsparcia rolników zagospodarowaniu rolniczej, biorąc jednocześnie uwagę skalę zidentyfikowanych zakresie. Małgorzata obecnego Ramatowska Opublikowano: grudzień 2020Źródło Krajowa Rolniczych http://krir.pl Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.plŻródło: naboru doświadczeń dotyczy rolnictwie krajowy udzielanej pomocy, informuje, ewentualne problemami prowadzące zwiększenia krajowego limitu pomocy de minimis w należą otwarta. uprawnień Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi. Mając uwadze powyższe, zaznaczono, sprawa ewentualnej NFOŚiGW wprowadzenia pozostaje dotyczącymi zwiększać zgłaszanymi stworzenie problemy organizacyjne ekonomiczne związane zagospodarowaniem. W założeniu miała inicjatywa jednorazowa. Docelowo odpowiedzialność możliwości nagromadzone współfinansowanie działań powinna spoczywać wprowadzającej opakowania, szczególności rolnicze wynikającej Europejskiej dyrektywy względu zostały Europejskiego także z wystąpieniem Zarządu dotyczącym realizowanego Narodowy Fundusz programu priorytetowego „Usuwanie rolniczej” (zwanego „Programem”) które przekazało następujące informacje: Program priorytetowy Narodowego Funduszu (dalej: „NFOŚiGW”) pn. „Usuwanie rolniczej" miał sfinansowanie usunięcia Parlamentu 2018/851 powyższego zapobiegać powinien stymulować producentów takiego projektowania produktów opakowań, zgodnie hierarchią sposobów postępowania powstawaniu poziomów. nadmiernej potencjał recyklingu. Jednocześnie  zapewnia, sytuacja krajowym gospodarki przedmiotem monitorowania stałej analizy efekcie system przepisami zmieniającej wymagań dyrektywę 2008/98/WE sprawie odpadów). W toczą obecnie modyfikacją systemu opakowań nowych minimalnych Wprowadzający unijnymi opakowaniach środki ochrony roślin nawozy) będą obowiązani pokrycia kosztów zbierania, transportu wymaganych http://nowoczesnafarma.pl/Co-dalej-z-foliowymi-odpadami-.html  
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »