REKLAMA

Wysiew międzyplonu ścierniskowego

traktorMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w ramach zazielenienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m. in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne – z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Mieszankę należy wysiać w terminie :

– od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października – w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo

– od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego – w przypadku międzyplonu ozimego.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ww. terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o płatność na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

- procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);

- dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

O zmianach, które mogą być dokonywane w zakresie wszystkich rodzajów EFA, należy poinformować kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, aby dostosować wniosek o przyznanie płatności do nowej sytuacji; zmiana nie będzie skutkowała nałożeniem kar administracyjnych związanych ze złożeniem zmiany po terminie lub niezrealizowaniem praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

Ponadto, jeśli rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie określonym w przepisach, a jednocześnie posiada w swoim gospodarstwie więcej obszarów EFA, niż wymagane 5%, rolnik ma możliwość, w przypadku kontroli na miejscu, wskazania innych elementów EFA w gospodarstwie (niezadeklarowanych we wniosku o płatność na 2016 r.), w celu skompensowania nieobsianej powierzchni międzyplonu.

Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja w postaci pomniejszenia płatności. Jednakże, jeśli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru, który był kwalifikowalny w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, organem właściwym w sprawie uznania wystąpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do którego, stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 640/2014, rolnicy zgłaszają na piśmie przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Źródło: MRiRW

 

 

 

Źródło
Krajowa Rada Izb Rolniczych
http://krir.pl


Informacja dzięki uprzejmości Portalu Rolniczego NowoczesnaFarma.pl

Żródło: http://nowoczesnafarma.pl/Wysiew-miedzyplonu-scierniskowego-.html
 

125ml milk

traktor
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

gospodarstwie rolnika, stanie elementów powierzchni innych zmiana który terminie, Rozwoju proekologiczne warunków gatunków mieszanki Rolnictwa praktyki sprawie bobowate skompensowania Rolniczych http://krir.pl Informacja nieobsianej międzyplonu. Za     Źródło Krajowa niewypełnienie wymogu sankcja postaci sierpień pomniejszenia nałożona zostać (niezadeklarowanych proekologicznych, rolnika 2016 wskazania proekologicznych. Ponadto, http://nowoczesnafarma.pl/Wysiew-miedzyplonu-scierniskowego-.html   NowoczesnaFarma.pl Żródło: Rolniczego niezrealizowaniem złożeniem nałożeniem administracyjnych związanych przepisach, jednocześnie kontroli miejscu, uprzejmości płatności. możliwość, wymagane posiada Portalu więcej dzięki Opublikowano: bezpośredniego, odpowiednimi okoliczności przypadki dowodami systemów wymaganymi okoliczności. Zgodnie ustawy płatnościach organem właściwym którego, stosownie rozporządzenia delegowanego kierownik uznania piśmie zgłaszają rolnicy skutkowała chwili wyniku Justyna MRiRW   czynności. Źródło: obowiązków kwalifikowalności 640/2014, Kostecka spełnić kryteriów upoważniona okoliczności, obszaru, ciągu kwalifikowalny właściwy odniesieniu piętnastu zachowuje którym roboczych Jednakże, działek utrzymuje uprawy plonie głównym mieszanek Jednocześnie, wyłączeniem złożonej wyłącznie zbóż. następującym wysiania. Mieszankę sierpnia, możliwość elementu agrometeorologicznych powodu : – sierpnia albo – ozimego. Jeżeli miododajne grubonasienne, uznawanych wspólnej realizacji obszarów, Ministra rozporządzeniem Ministerstwo informuje, zazielenienia, zgodnie uznaje utworzone zboża, oleiste, pastewne, drobnonasienne, uprawnych: następujących poprzez wysianie składającej dwóch proekologicznego zadeklarowanego zadeklarowanych zmianach, które dokonywane posiadaniu będących możliwa osiągnięcia 5%); - dotyczą zakresie wszystkich zamieszkania siedzibę dostosować wniosek miejsce względu rodzajów poinformować kierownika właściwego zadeklarował wyższy gatunku wysiewanych mieszankach międzyplony także Rolnik obszar proekologiczny, ozimy, lutego. działki, której jeżeli: - procent zadeklarowanej zmianie możliwe proekologicznych utrzymywany deklarowany EFA. Zmiany sytuacji;
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »