REKLAMA

NFOŚiGW wspiera termomodernizację obiektów o znaczeniu historycznym i społecznym

Kilkanaście obiektów, w tym placówki służące pomocy społecznej oraz zabytkowe świątynie, takie jak XVI-wieczny kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy czy XVII-wieczny kościół parafialny w Jedlińsku, przejdą głęboką termomodernizację dzięki dotacjom udzielonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie projektów dotyczących dziewięciu (kolejnych już) obiektów o znaczeniu historycznym i społecznym umożliwia program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Przeprowadzone termomodernizacje, obok poprawy walorów użytkowych zabudowań, przyniosą znaczne zmniejszenie zużycia energii, czyli w konsekwencji oszczędności finansowe i zyski ekologiczne. Zasadniczą korzyścią będzie długoterminowe zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i pyłów oraz CO2 (gazu cieplarnianego). Większość umów potwierdzających przyznanie dotacji została podpisana przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz przedstawicieli poszczególnych beneficjentów.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Porozumienie regulujące przekazanie dwóch dotacji dla lubelskiego Caritasu podpisał Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej Ks. Wiesław Kosicki. Przekazana kwota 1 953 237 zł będzie wsparciem dla projektu pn. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 2 170 263 zł.

Przedsięwzięcie zakłada kompleksową termomodernizację budynku Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy, który jest objęty opieką konserwatora zabytków. Obok m.in. modernizacji systemu grzewczego oraz ocieplenia ścian i stropów, zostaną tam zainstalowane kolektory słoneczne wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej we wspólnym układzie technologicznym z kotłami gazowymi. Wśród uzyskanych efektów środowiskowych należy wymienić zmniejszenie emisji CO2 o 63,21 Mg/rok. Nastąpi także ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych na poziomie 1239 GJ/rok. Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych sięgnie 81,97 GJ/rok, a ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – 1 127,02 GJ/rok.

Z kolei przedsięwzięcie pn. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku Centrum Pomocy Doraźnej w Lublinie otrzymało z NFOŚiGW pomoc finansową w kwocie 748 704 zł (całkowity koszt projektu to 831 894 zł). Prace mają polegać na termomodernizacji wybranych przegród budowlanych obiektu, w tym ociepleniu ścian i podłóg, wymianie okien i drzwi oraz montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp. Dzięki projektowi zmniejszy się emisja CO2 o 29 Mg/rok. Nastąpi zarazem zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 821,53 GJ/rok. Ilość wytwarzanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie 9,293 MWh/rok.

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy

Dotacja NFOŚiGW dla Parafii Rzymskokatolickiej w Wąwolnicy w wysokości 2 281 053 zł została potwierdzona umową podpisaną przez Proboszcza ks. Jerzego Ważnego. Koszt całkowity projektu termomodernizacji zabytkowego kościoła, która zostanie przeprowadzona do końca 2020 r., wyniesie 2 534 508 zł. Przewidziano m.in. docieplenia sklepienia, wymianę okien oraz przebudowę systemu grzewczego, w tym wykonanie ogrzewania podłogowego. Zbudowane zostanie nowe źródło energii cieplnej – 6 gruntowych pomp ciepła. Termomodernizacja ponad 912 m kw. budynku przyniesie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 94,94 Mg/rok. Spadnie zużycie energii pierwotnej o 1262,69 GJ/rok. Nastąpi także obniżenie kosztów zużycia energii końcowej w budynku. Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 125,22 GJ/rok.

– Do naszej bazyliki przybywa wielu ludzi, a zimą z powodu chłodu warunki przebywania są trudne. Termomodernizacja poprawi je istotnie. Chcę zaznaczyć, że gościmy nie tylko osoby wierzące, ale także liczne grono turystów z różnych stron, którzy przybywają do nas, aby podziwiać zabytki i muzeum. Zamierzenie zatem będzie korzystne dla ogółu społeczeństwa. Bazylika zyska nowy wymiar, ożyje i wypięknieje – powiedział po podpisaniu umowy Proboszcz parafii w Wąwolnicy.

Rzymskokatolicka Parafia św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Przyznanie dotacji 1 044 125 zł na realizację projektu pn. Poprawa bilansu energetycznego plebani parafii św. Andrzeja Apostoła w Warszawie potwierdziła umowa podpisana przez Proboszcza parafii ks. Prałata dra Leszka Slipka. Koszt całkowity przedsięwzięcia zaplanowano na poziomie 1 099 082 zł.

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku plebanii przeznaczonego nie tylko na potrzeby kultu religijnego, ale także kultury, oświaty, opieki, wychowania i nauki. W jego ramach nastąpi m.in. ocieplenie ścian i dachu obiektu, wymiana okien i drzwi, modernizacja c.o. oraz c.w.u. (m.in. likwidacja podgrzewaczy gazowych) i wymiana oświetlenia na LED o łącznej mocy 0,44 kW. Zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 15 kWp. Całość prac zostanie zakończona we wrześniu 2019 r. Środowiskowo termomodernizacja wniesie zmniejszenie emisji CO2 o 69,37 Mg/rok oraz redukcję zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 806 GJ/rok. Ilość wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 12,691 MWh/rok.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Andrzeja w Jedlińsku

Umowa regulująca przekazanie dotacji w wysokości 1 536 442 zł, podpisana przez Proboszcza ks. Grzegorza Wójcika pozwoli na prace termomodernizacyjne w zabytkowym kościele parafialnym w Jedlińsku. Całkowity koszt projektu będzie wynosił 1 707 160 zł.

Główne cele przedsięwzięcia, tj. zmniejszenie zużycia energii w obiekcie i redukcja emisji CO2, zostaną osiągnięte m.in. poprzez docieplenie stropu poddasza warstwą wełny mineralnej, budowę nowego źródła ciepła (pompa ciepła gruntowa). Ponadto zostanie wykonana instalacja ogrzewania podłogowego. Oświetlenie żarowe zostanie wymienione na energooszczędne LED i będą zainstalowane panele fotowoltaiczne o mocy 20,88 kWp. Efekt rzeczowy ma być osiągnięty do końca marca 2020 r. Wśród zysków środowiskowych przewiduje się zmniejszenie emisji CO2 o 197,45 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 930,80 GJ/rok. Ilość energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych sięgnie 159,98 GJ/rok, a ilość energii elektrycznej – 18,09 MWh/rok.

Administracja Obiektami Kościelnymi Diecezji Płockiej

Projekt pn. Zmniejszenie zużycia energii w budynkach kościelnych Diecezji Płockiej – część II będzie realizowany do końca 2019 r. Przekazanie dotacji na ten cel – w wysokości 3 550 647 zł – potwierdziła umowa podpisana przez Dyrektora Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej ks. Romana Bagińskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 3 737 523 zł. Przedsięwzięcie obejmie termomodernizację dziewięciu budynków położonych na obszarze Diecezji Płockiej, w tym m.in. budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, a także po dwa obiekty: w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, w Dąbrowie, Kucicach i Nowym Guminie.

Zaplanowano prace budowlane i termomodernizacyjne z dociepleniem ścian, podłóg, stropów zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., a także montaż pomp ciepła. Nastąpi również wymiana oświetlenia na energooszczędne LED. Zamontowane zostaną systemy fotowoltaiczne zlokalizowane na dachach budynków lub wiatach parkingowych (o łącznej mocy wszystkich dziewięciu instalacji – 0,1006 MWe). Spodziewany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji CO2 o 432,09 Mg/rok. Równolegle zmaleje zużycia energii pierwotnej na poziomie 5359,77 GJ/rok. Ilość energii cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych sięgnie 111,23 GJ/rok, a ilość energii elektrycznej – 90,55 MWh/rok.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej

99 543 zł dotacji z NFOŚiGW to wsparcie dla prac termomodernizacyjnych Punktu Katechetycznego w Woli Baranowskiej. Potwierdziła to umowa podpisana przez Proboszcza parafii Ks. Eugeniusza Barana. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 117 111 zł. W ramach prowadzonych prac nastąpi m.in. ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z niezbędnymi pracami budowlano-demontażowymi. Koniec prac nastąpi z końcem 2019 r. Ich efektem dla środowiska będzie zmniejszenie emisji CO2 o 12,92 Mg/rok. Nastąpi też zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 181,08 GJ/rok.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Trzebusce

Projekt pn. Termomodernizacja budynku Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Trzebusce będzie realizowany dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW w wysokości 207 274 zł. Umowę podpisał Proboszcz parafii ks. Władysław Szwed. Koszt całkowity prac projektowych wyniesie 244 572 zł. Przedsięwzięcie, które zakończy się pod koniec 2019 r., obejmie budynek kościoła parafialnego. Główny cel, jakim jest poprawa jakości powietrza, czyli zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2, zostanie osiągnięty m.in. poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachu, wymianę drzwi, modernizację systemu grzewczego (wymianę starego kotła gazowego na gazowy kondensacyjny oraz wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania (będą to grzejniki z zaworami termostatycznymi). W wyniku prac zmniejszy się emisja CO2 o 31,25 Mg/rok. Spadnie zużycie energii pierwotnej o 296,39 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) wyniesie 269,42 GJ/rok.

Kuria Diecezjalna Siedlecka

Renowacja zabytkowych diecezjalnych budynków Kurii Siedleckiej będzie wsparta 1 389 490 zł dotacji z NFOŚiGW. Potwierdziła to umowa sygnowana przez ks. Ekonoma Leszka Dąbrowskiego. Koszt całkowity przedsięwzięcia zamknie się w kwocie 1 543 878 zł. Przed podjęciem prac przewidzianych w projekcie konieczne było uzyskanie zezwolenia na nie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach inicjatywy osuszone zostaną fundamenty budynków. Ocieplenie stropów i wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej będą kolejnymi elementami termomodernizacji. Wymienione zostanie także oświetlenie na energooszczędne LED o mocy 7,5 W. Usprawniona będzie instalacja c.o. Jako element systemu zarządzania energią wdrożony ma być system automatyki pogodowej. Przewidziano także montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,72 kW, składającej się z 36 paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Kurii. Wszystkie prace potrwają do końca grudnia 2019 r. Termomodernizacja spowoduje redukcję emisji CO2 o 106,53 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1930,33 GJ/rok.

Źródło
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
https://www.nfosigw.gov.pl/

125ml milk

cluEv3mqbK9lVnmnqqjW,termo 2
Cenimy sobie Państwa wypowiedzi,
dlatego prosimy aby były one wyrażane w dobrym tonie oraz nie łamały polskiego prawa.
Komentarze łamiące te zasady będą niezwłocznie usuwane.
Dodaj komentarz
*
Tytuł komentarza:
*
Komentarz:
*
Podpis:

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o najważniejszych wiadomościach ekologicznych oraz przydatnych poradach możesz zapisać się do newslettera (po lewej stronie ekranu).

efektów uzyskanych gazowymi. kotłami technologicznym 127,02 przedsięwzięcie wspólnym budowlanych Wąwolnicy Dotacja MWh/rok. Kościół zabudowań, 821,53 zarazem projektowi Dzięki przyniosą montażu wymianie ociepleniu przegród Centrum wybranych znaczne polegać 831 894 (całkowity 748 704 finansową otrzymało Lublinie Doraźnej Pomocy układzie użytkowej użytkowych przedstawicieli Wiesław długoterminowe Dyrektor Caritasu lubelskiego dwóch regulujące Lubelskiej Porozumienie beneficjentów. Caritas poszczególnych Michalskiego Przekazana Artura Zarządu Wiceprezesa przejdą głęboką przyznanie potwierdzających umów Większość cieplarnianego). pyłów Kosicki. 1 953 237 ciepłej opieką przygotowanie wspomagające słoneczne kolektory stropów, Zasadniczą ocieplenia korzyścią modernizacji zabytków. konserwatora objęty wsparciem który Dąbrowicy, kompleksową zakłada zł. Przedsięwzięcie 2 170 263 dotacjom inwestycji Dąbrowicy. XVII-wieczny Jedlińsku, Rzymskokatolickiej 2 281 053 Apostołów bilansu plebanii dotyczy zł. Projekt 1 099 082 zaplanowano Slipka. Prałata Warszawie plebani energetycznego realizację potrzeby Warszawie Przyznanie Część Parafia Wąwolnicy. Rzymskokatolicka podpisaniu powiedział wypięknieje ożyje wymiar, Bazylika społeczeństwa. przeznaczonego religijnego, korzystne Zainstalowane umożliwia 12,691 wytworzonej program wniesie termomodernizacja Środowiskowo wrześniu zakończona Całość priorytetowy Narodowego kultury, gazowych) podgrzewaczy likwidacja gazów c.w.u. Funduszu Wodnej nauki. wychowania opieki, oświaty, ogółu Zamierzenie potwierdzona docieplenia 1262,69 przyniesie Narodowy gruntowych źródło Zbudowane budownictwie. grzewczego, przebudowę Przeprowadzone sklepienia, 2 534 508 kosztów termomodernizacje, przeprowadzona poprawy która kościoła, zabytkowego Ważnego. Jerzego walorów podpisaną umową obniżenie końcowej muzeum. istotnie. zabytki podziwiać przybywają którzy stron, różnych turystów liczne wierzące, gościmy zaznaczyć, poprawi budynku. trudne. przebywania warunki chłodu powodu ludzi, przybywa bazyliki naszej GJ/rok. – 125,22 Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/
REKLAMA

Ta strona korzysta z plików COOKIES. więcej »